علوم انسانی (دانشگاه الزهرا)

علوم انسانی (دانشگاه الزهرا)

علوم انسانی دانشگاه الزهرا پاییز 1380 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خود شکوفایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

یگانگی روش در پژوهش و آموزش نقد شاگرد بر نوشته ی اسناد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی آسیب های روانی- اجتماعی زنان سرپرست خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی مقایسه ای عملکرد مدیران آموزشی فارغ التحصیل رشته «مدیریت آموزشی با مدیران دیگر در استان آ.غ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی مقایسه ای بین تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی و حرفه و فن، روشهای تدریس معلمان و شیوه های فرزند پروری والدین در پرورش خلاقیت در دختران دوره راهنمایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (neo) و بررسی تحلیلی ویژگی ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاههای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

برنامه های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری/ دیسیپلینی (شیوه سنتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

طراحی الگوی مطلوب تربیت هنری در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

مبانی نظری برنامه درسی مطلوب دینی دوره متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

پژوهش در خصوص ارتباط فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هیأت علمی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۶