جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال هشتم زمستان 1389 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

پیشبینی میانگین دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با استفاده از مدل (MLP) شبکه ی عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

سنجش نظام توسعه سکونتگاه های روستایی با رویکرد تلفیقی الگوهای سنجش مکانی تاکسونومی و تحلیل عاملی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۶۴۱
۷.

به کارگیری رهیافت تجدید حیات شهری در نواحی مرکزی– تاریخی دچار افت شهری: نمونه موردی: ناحیه مرکزی، تاریخی شهر قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۶
۸.

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی حوضه آبخیز چلالاو آمل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۶۰۸
۹.

سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در ایران: مورد مطالعه سکونتگاه های روستایی حوزه ی تالاب پریشان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲