جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال دوم پاییز و زمستان 1383 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

نقش پیوندهای کلانشهری در تحول کالبدی - فضایی روستاهای پیرامونی : نمونه : روستای حصار در حوزه کلانشهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 288

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳