جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال هشتم پاییز 1389 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر ماسال با تاکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی فناوری اطلالاعات و ارتباطات روستایی(مطالعه موردی:: بخش مرکزی شهرستان گرگان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

راهبرد مدل یکپارچه برنامه ریزی استراتژیک شهرها و شهرداریهای ایران (با تاکید بر شهر و شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 163

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵