جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷-۲۹۹۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ خرداد ۱۳۸۲
مدیر مسئول: دکتر حسن کامران
ناشر: انجمن جغرافیایی ایران
p-issn: ۲۷۸۳-۳۷۳۹
صاحب امتیاز: انجمن جغرافیایی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عباس سعیدی
مدیر داخلی: دکتر نرجس سادات حسینی
هیئت تحریریه: دکتر زهرا بیگم حجازی زاده، دکتر محمد حسین رامشت، دکتر رحیم سرور، دکتر شهریار خالدی، دکتر سید حسن صدوق، دکتر عباس بخشنده نصرت، دکتر محمود احمدی، دکتر محمد تقی رهنمایی
وب سایت: http://mag.iga.ir/
پست الکترونیکی: journalogeo@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳