محمد مهدوی مزده

محمد مهدوی مزده

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

Identifying the Challenges and Discussing about Current Situation of the Iranian Pharmaceutical Industry Based on a Systematic Analysis of Experts Opinion(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۲
Domestic pharmaceutical industry, as one of the strategic high-technology industries, has a significant impact on individuals’ health. Despite its success in providing maximum medicine domestically, the industry, with its more than 110 active manufacturing companies in the form of semi-governmental holdings, private companies, and agile knowledge-based companies, faces challenges at the policy and operational levels. The challenges, situations, and some strengths of the industry would be identified in the present study using the scientific research method. To identify and review the challenges and status and also to explain the improvement strategies, in-depth interviews with 8 experts in the pharmaceutical industry in senior management positions in the manufacturing industry, regulators, and related syndicates planned and qualitative content analysis method using MAXQDA 2020 software platform applied to identify the challenges, situations, and strengths of the industry. According to the qualitative content analysis, challenges related to inappropriate policy-making, limited financial resources, and inappropriate pricing policies in the industry have been identified as the most important obstacles versus industry development, and on the other hand, the maximum supply of medicine in the country, appropriate knowledge  base and desirable quality of some products are listed as strengths of the industry. Efforts to reform macro policies and industry strategies at the policy and regulatory levels, including private sector development, commitment to quality improvement, and the development of new pricing methods, are among the most important future solutions to cope with the challenges of the industry.
۲.

خُردبنیان های توانمندی های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه های تولیدی (موردِمطالعه: شرکت خودروسازی سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۸
با تغییر چشم انداز اقتصادی جهان به سوی اقتصادی مبتنی بر خدمات، نوآوری خدماتی از اهمیت فراوانی برای کسب و حفظ مزیت رقابتی در محیط کسب وکار روبه خدماتی شدن برخوردار است. در چنین شرایطی، بنگاه های تولیدی نیز ملزم به اتخاذ استراتژی افزودن خدمات به سبد خود و درنظرگرفتن نوآوری خدماتی (علاوه بر نوآوری محصولی) هستند. اصلی ترین چالش در تغییر جهت گیری بنگاه های تولیدی از محصول محوری به محصول-خدمت محوری، مدیریت «توانمندی های پویای» موردِنیاز برای نوآوری خدماتی است. توانمندی های پویا، تحول و نوسازیِ فرآیندهای فعلی بنگاه را تسهیل کرده و انواع نوآوری را برای کسب تناسب بهتر با محیط متغیر ارتقا می دهند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی خُردبنیان های توانمندی های پویا در نوآوری خدماتیِ بنگاه های تولیدی و تببین تعاملات فی مابین این خُردبنیان ها در بستر یک بنگاه تولیدی ایرانی (شرکت خودروسازی سایپا) است. بدین منظور، با مرور پیشینه ی موضوع، 14 خُردبنیان ذیل سه دسته توانمندی های پویا شناسایی شد. سپس نظر خبرگان دانشگاهی و اجرایی با استفاده از ابزار پرسشنامه درباره ضرورت و میزان اهمیت هر خُردبنیان در نوآوری خدماتی، جمع آوری شد. در ادامه با روش دیمتل فازی و مبتنی بر نظرخواهی از خبرگان اجرایی، شدت و جهت ارتباط متقابل میان این خُردبنیان ها در بستر شرکت خودروسازی سایپا به عنوان بنگاه تولیدی موردِمطالعه بررسی شد.
۳.

ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد مدیریت دانش بهره‎وری تحلیل عاملی تأییدی کارکنان دانشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
تحقیق حاضر با هدف توسعه یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی یکی از سازمان های دانش محور دفاعی ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 1100 نفر از کارکنان دانشی سازمان است که برای انتخاب نمونه 212 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0.895 محاسبه و روایی آن با شیوه روایی صوری و محتوا مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتیجه این تحقیق منجر به توسعه مدلی گردید که شامل چهار دسته فعالیت برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی و 25 شاخص برای اندازه گیری این فعالیت ها می باشد. شاخص های مربوط به فعالیت های پژوهشی بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند و فعالیت های علمی، آموزشی و اجرایی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند.
۴.

ارائه یک الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب- نسخه 2 (NSGA-II) برای مدل یکپارچه انتخاب اعضای تیم های تحقیق و توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
معیار عملکرد اصلی در سازمان های مبتنی بر تحقیق و توسعه، عموماً آمار پروژه های موفق است. انتخاب مناسب اعضا می تواند در موفقیت پروژه ها سهم بسزایی داشته باشد، اما همان طور که انتخاب افرادی خاص کاهش دهنده ریسک پروژه می شود، حضور مکرر این افراد در پروژه های مشابه، سبب تمرکز دانش شده و سازمان را با خطری جدی روبه رو می کند. بنابراین انتخاب اعضای تیم های تحقیق و توسعه به نحوی که زوایای کیفی پروژه و دانش سازمان، هر دو کانون توجه قرار گیرند، حائز اهمیت است. در حالت کلی این نوع مسائل جزء مسائل پیچیده حوزه تحقیق در عملیات به شمار می رود. چون معمولاً در واقعیت تعداد ترکیبات ممکن بسیار زیاد است، روش های بهینه سازی مبتنی بر شمارش یک به یک، از حل جامع این گونه مسائل عاجزند. به همین دلیل از الگوریتم های فراابتکاری، مثل الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی تبرید، شبکه های عصبی و... برای حل استفاده می شود. در پژوهش پیش رو، مدلی بر این اساس معرفی شده و یک الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب نسخه 2 برای حل آن توسعه داده می شود.
۵.

تجزیه وتحلیل اثر لغو انحصار ورود بر کارایی شرکت های بیمه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها بهینه سازی استوار تغییرات نهادی تجزیه و تحلیل عملکرد معادلات برآوردگر تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۴۰۷
مقررات زدایی و به طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به شمارمی رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه و تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه ایران به صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر حله ای از طریق ترکیب روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال های 1382 الی 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در مرحله اول برای نخستین بار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با خروجی غیرقطعی (بهینه سازی استوار)، کارایی شرکت های بیمه به صورت واقعی تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه و تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته استفاده شده است.
۶.

تبیین جایگاه محرکهای بازاریابی در ترغیب مصرف کنندگان فرآورده های لبنی: مطالعه موردی مناطق شمال و مرکز تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده رفتار مصرف کننده فرآورده های لبنی تصمیم خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
این مقاله با توجه به اهمیت ویژه ای که لبنیات در سبد مصرفی خانوار ایفا می نماید، انگیزه ها و معیارهای مؤثر در تصمیم خرید مصرف کنندگان فرآورده های لبنی در مناطق شمال و مرکز تهران را بررسی کرده است. آمار و اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل مؤثر استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق کیفیت محصول، سابقه علامت تجاری، بسته بندی، جدید بودن محصول، نحوه چیدمان، دسترس آسان، عادت و توصیه و معرفی دیگران، عوامل مشترک مؤثر بر انتخاب و تصمیم خرید مصرف کنندگان فرآورده های لبنی در دو منطقه شمال و مرکز تهران هستند. در بین این عوامل متغیرهای کیفیت، سابقه علامت تجاری و دسترس آسان در هر دو منطقه بیشترین تأثیر را در انتخاب فرآورده های لبنی داشته اند.
۷.

بررسی تحلیلی نشانگرهای موفقیت طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دوره های آموزش عالی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این طرح(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از اقدامات اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای زنده نگه داشتن و پرورش کارآمد دانشجویان ممتاز و دارای استعدادهای درخشان، تصویب طرح پذیرش بدون آزمون برگزیدگان جشنواره های خوارزمی و مسابقات علمی بین المللی در دوره های آموزش عالی است. هدف این پژوهش بررسی میزان موفقیت طرح مذکور بر اساس نشانگرهای رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته شده بدون کنکور، دلایل عدم بهره مندی برگزیدگان – به رغم دارا بودن شرایط – از تسهیلات مصوب وزارت علوم، مقایسه وضعیت تحصیلی فعالیت های علمی دانشجویان برگزیده بدون کنکور و دانشجویان عادی – که بدون سهمیه خاصی و از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده اند – است. جامعه آماری این پژوهش کلیه برگزیدگان بین سال های 1383 تا 1386 (تعداد 330 نفر) هستند که به صورت تصادفی ساده تعداد 110 نفر برگزیده پذیرفته شده که در هنگان انجام پژوهش دانشجو بودند و تعداد 70 نفر برگزیده که موفق به پذیرش نشده بودند، انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته اطلاعات لازم گردآوری شد و موردمطالعه قرار گرفتند؛ همچنین برای مقایسه وضعیت تحصیلی و فعالیت های علمی برگزیدگان پذیرفته شده تعداد 110 نفر از دانشجویان هم رشته وهم ورودی ایشان که از طریق آزمون سراسری و بدون استفاده از تسهیلات خاصی وارد دانشگاه شده بودند، انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از عدم رضایتمندی برگزیدگان پذیرفته شده از عوامل برنامه های درسی و آموزشی برای این افراد مدیریت و عملکرد مسئولان ذی ربط در سطح دانشگاه و وزارت علوم، ارائه تجهیزات و امکانات موردنظر به برگزیدگان و درمجموع با نسبت 76 به 24 درصد را نشان می دهد.
۸.

ارایه مدلی برای تعیین سطح تعهد و پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (بررسی موردی در تأمینکنندگان شرکت سازه گستر سایپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت کیفیت فراگیر زنجیره تأمین پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر خودروسازی سایپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۴۸۹
مدیریت کیفیت فراگیر راهکاری است که بسیاری از سازمان ها برای بقا خود در عرصه رقابت برگزیده اند. مدیران سازمان ها نیازمند کسب اطلاع در خصوص سطح TQM در سازمان هایشان هستند. هرچند میزان استقرار مدیریت کیفیت فراگیر تا حدودی زیادی میتواند نشان دهنده جایگاه و سطح سازمان در پذیرش این نگرش باشد، اما باید توجه داشت که فقط نهادینه شدن مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک عادت سازمانی است که میتواند حضور مداوم و موفق سازمان ها در این نگرش را تضمین کند. بنابراین فارغ از میزان اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، میزان پذیرش آن به عنوان یک عادت سازمانی اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این پژوهش تلاش شده است تا به منظور سنجش میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها به عنوان یک عادت سازمانی، مدلی ارایه شود. در این مقاله پرسشنامه ای تهیه شده و در بین تأمینکنندگان شرکت سازه گستر سایپا توزیع شده است و مدل پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته است. با مقایسه نتایج اجرای این مدل در این زنجیره و اطلاعاتی که از قبل در این زنجیره وجود داشته است، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته وتصویر جدیدی از وضعیت زنجیره تأمین این شرکت ارایه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان