متن پژوهی ادبی

متن پژوهی ادبی

زبان و ادب 1385 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی نقش اطلاعی دو فرایند مبتدا سازی و مجهول سازی در زبان فارسی از دیدگاه نقش گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه ی ساخت مبتدا - خبری در دو مجموعه آموزشی New Interchange3 و زبان انگلیسی دوره ی پیش دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

چرا و چگونه زبانها می میرند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶