متن پژوهی ادبی

متن پژوهی ادبی

زبان و ادب پارسی (زبان و ادب سابق) بهار و تابستان 1382 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بررسی سبک شناختی غزلی از خاقانی و حافظ(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

سنجش حکایات مشابه مولوی با مثنویهای عطار(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶