آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1382 شماره 19

مقالات

۲.

کیفیت در نظام تعلیم و تربیت «بخش چهارم»: شاخص های کیفیت در نظام تعلیم و تربیت (سطح خرد)

۳.

معرفی کتاب 25 گفتار روانشناسی پرورشی(جنبه های روانشناختی آموزش و یادگیری )

۵.

رابطه ی استفاده از اینترنت با افسردگی و انزوای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان

۱۱.

بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره ی راهنمایی با ویژگی های اجتماعی و آموزشگاهی آنان در شهر اصفهان

۱۲.

بررسی و ارزیابی نقش شورای دانش آموزی درمشارکت دانش آموزان در امور مدارس متوسطه شهرضا

۱۳.

بررسی راههای برانگیختن دانش آموزان دوره ی متوسطه ی گلپلیگان به مطالعه کتاب های غیر درسی

۱۴.

بررسی نحوه ی ارزشیابی های مستمر نظام سالی واحدی دوره ی متوسطه ی اصفهان در سال تحصیلی 80-79