آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1384 شماره 28

مقالات

۴.

استانداردسازی در نظام آموزش و پرورش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۰۱
استاندارد سازی یعنی تعیین آن چه که باید انجام شود و نحوه ی اجرای آن و در نهایت بهینه ای که باید مطابق نیازهای روز ترسیم شود . تشخیص و تدوین استانداردها در نظام آموزش و پرورش از اهیمت اساسی برخوردار است ، زیرا نظام آموزشی با برنامه ریزی ، سازمان دهی و هماهنگی مجموعه ی عظیمی از منابع مالی ، مادی و انسانی جهت تربیت انسان ها بنیان نهاده شده است . با توجه به نقش اساسی استانداردها در کلیه ی امور و شوون سازمانی ، در این مقاله سعی شده ابتدا به تعریف استاندارد و بررس نظر مکاتب مختلف پیرامون استاندارد سازی آموزش پرداخته و سپس بر اساس دیدگاه سیستمی نحوه ی اجرای آن ها را توصیف و در پایان به برخی راهکارها جهت نهادینه سازی امر استاندارد در نظام آموزشی اشاره شود
۹.

ارتباطات غیر کلامی و ویژگی های آن

۱۱.

طراحی و تدوین محتوای آموزشی به منظور ارتقای مهارت های حرفه ای کتابداران از طریق آموزش ضمن خدمت

۱۳.

بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره ی راهنمایی در سال تحصیلی 83-82

۱۶.

معرفی کتاب