آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1383 شماره 23

مقالات

۲.

بررسی ویژگی های آموزش و پرورش کارآمد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی طراحی فضاهای آموزشی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی
 3. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۸۴۹
مدیر کار کیست ؟ مدرسه کارا چیست ؟ ویژگی های مدیریت و سازمان کارا چیست ؟ اصولا مفهوم کارایی چیست ؟ آیا آموزش و پروش ، مدیران و مدارس ما کارا هستند ؟ چه ملاک هایی برای تشخیص و سنجش کارایی وجود دارد ؟ آیا واژه ی کارایی اصطلاح مناسبی برای موفقیت مدیران و سازمان است ؟ یا واژه های مناسب دیگری وجود دارد ؟ تمایز کارآمدی ، اثربخشی و بهره وری چیست ؟ خلاصه ، ویژگی آموزش و پرورش کارآمد چیست ؟ در این نوشتار سعی داریم با بررسی سؤال های فوق ، ویژگی آموزش و پرورش کارا ، با توجه به نتایج تحقیقات و نظر صاحب نظران ارائه گردد.
۳.

آموزش و پرورش کارآمد و ویژگی های آن

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی طراحی فضاهای آموزشی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
تعداد بازدید : ۳۸۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۶
امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه ی جوامع محسوب می شود و کشورهای جهان می کوشند تا در انتخاب نظام آموزشی کارآمد یا کارآمدتر نمودن نظام آموزشی خود کمترین فرصتی را از دست ندهند . اما به راستی کارآمدی یعنی چه ؟ منظور از آموزش و پرورش چیست ؟ چه ملاک هایی برای سنجش کارآمدی وجود دراد ؟ ارتباط کارآمدی ، اثربخشی و بهره وری چگونه است ؟ کارآیی در نظام آموزشی یعنی چه ؟ اتلاف در آموزش و پرورش یعنی چه ؟ عوامل موثر بر کارآیی نظام های آموزشی کدامند ؟ در این مقاله با بررسی سؤال های فوق ، ویژگی های آموزش و پرورش کارآمد با توجه به نتایج تحقیقات و نظر صاحب نظران ارائه می شود
۵.

بررسی شان و موقعیت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی و متوسطه استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مناسبات انسانی در محیط مدرسه
 2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
۶.

بررسی و ارزیابی نقش شوراهای دانش آموزی بر مشارکت دانش آموزان در امور مدارس

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مناسبات انسانی در محیط مدرسه
 2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی
تعداد بازدید : ۲۷۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
در پژوهش حاضر ، طی دو محور ، نحوه ی شکل گیری شوراهای دانش آموزی در مدارس راهنمایی شهر اصفهان و چگونگی تحقق مکانیسم های لازم برای ایفای نقش آن و هم چنین ، میزان مشارکت دانش آموزان در هشت دسته فعالیت های مشارکتی کمیته های شوراهای دانش آموزی مدارس راهنمایی شهر اصفهان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . روش پژوهش توصیفی بوده که در خلال آن از تحلیل محتوا ، زمینه یابی پرسشنامه ای و مشاهده استفاده شده است . نمونه ی پژوهش شامل ، 30 مدرسه ی راهنمایی ، کلیه ی سوابق ، اسناد و صورت جلسه های شوراهای دانش آموزی آن ها ، 30 نفر نماینده ی مدیران در شوراها و 300 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی مذکور بوده است.
۸.

هنجاریابی آزمون ریون رنگی کودکان 5 تا 10 ساله در استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۰۸۳
به منظور هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده رنیگ ریون برای کودکان 5 تا 10 سال استان اصفهان و تعیین روایی و پایای این آزمون یک نمونه ی 2164 نفری از جامعه ی آماری دانش آموزان دبستانی و پیش دبستانی انتخاب و با دو آزمون هوشی ماتریس های پیشرونده ی رنگی ریون و آزمون هوشی وکسلر تجدید نظر شده برای کودکان ( هنجاریابی شده ی شیراز ) مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج به دست آمده نشان داد که آزمون ماتریس های پیشرونده ی رنگی ریون ، برای آزمایش کودکان 5 تا 10 سال استان اصفهان دارای روایی و پایایی بوده و از ین آزمون می توان برای هوش این کودکان استفاده نمود .
۹.

بررسی تنوع و شیوع علائم اختلال های شخصیتی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان سال 81-80

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی رشد و تحول دوره نوجوانی
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلالات شخصیت
تعداد بازدید : ۱۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۰۴
اختلال شخصیت الگوی بادوام از رفتار و تجربه است که به طرز قابل توجهی از انتظارات فرهنگی فرد انحراف دارد . این الگو در چند حیطه ظاهر می شود : شناخت یعنی شیوه های ادراک و تعبیر و تفسیر خود ، دیگران و رویدادها ، عواطف ( محدوده شدت نوسان و تناسب پاسخ هیجانی ) ،عملکرد بین فردی و کنترل تکانه . این الگو غیر قابل انعطاف و فراگیری است و در محدوده ی وسیعی از موقعیت های اجتماعی و شخصی مشاهده می شود و از لحاظ بالینی به آشفتگی قابل توجه با نقص در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، شغلی یا دیگر حیطه های مهم منجر می شود . از لحاظ دسته بندی ، اختلالات شخصیت را به سه طبقه یا خوشه تقسیم می کنند که هر کدام خصوصیات بالینی مشترکی دارند