آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1382 شماره 18

مقالات

۱۱.

بررسی میزان اطلاعات تخصصی دبیران علوم انسانی دوره ی متوسطه ی نظری استان اصفهان در زمینه طرح و تهیه ی سوال های امتحانی و مهارت های ارزشیابی

۱۲.

تعیین و شناخت سهم عوامل موثر در راه یابی دانش آموزان منطقه نایین به مراکز آموزش عالی از 1370 تا 1375

۱۵.

معرفی کتاب فرزند نیرومند و متکی به نفس:مراقبت ویژه در سنین بحرانی (5-15)