احمد سرلک

احمد سرلک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

تأثیر نهادهای رسمی و غیررسمی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منطقه منا

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.
۲.

تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۳
نرخ ارز به عنوان واسط میان اقتصاد داخلی و خارجی، یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، تکانه های نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر قیمت های صادراتی و وارداتی در ترکیب با قیمت های داخلی، می تواند بر درآمد، مخارج مصرفی و نهایتاً رفاه خانوارها تأثیر بگذارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیارهای تغییرات معادل (EV) و تغییرات جبرانی (CV) است. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، کالیبره شده و با شبیه سازی افزایش نرخ ارز، تغییرات رفاه خانوارهای شهری و روستایی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز، رفاه خانوارهای شهری و روستایی را کاهش داده و تأثیر پذیری خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی است. هرچه تکانه افزایش نرخ ارز شدیدتر باشد، کاهش رفاه بیش تری را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه ریزی و اقدامات حمایتی در جهت کاهش اثرات نامطلوب شوک های نرخ ارز، بایستی تفاوت کاهش رفاه در مناطق شهری و روستایی مدِنظر قرار گیرد.
۳.

بررسی آثار بی ثباتی اقتصادی بر تولید بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری، اثرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران در دوره 95-1355 بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته خواهد شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برون زا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید خواهند شد و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال 1397 اثر این تغییر بر متغیرهای درون زای الگو (که شامل میزان تولید بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و گاز و خدمات می باشد) برای سال های 1400-1397 مشاهده می گردد. هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درون زای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است. نتایج نشان می دهد کمترین و بیشترین شکاف (اثرگذاری بی ثباتی اقتصادی) میان روند مبنا و روند پس از بی ثباتی اقتصادی، در بخش کشاورزی و بخش نفت و گاز مشاهده می شود.
۴.

Impact of Financial Characteristics on Future Corporate Risk-Taking Behavior

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
Organizational risk is often defined as a change in the flow of profit, or as a sys-tematic or non-systematic changes in the stock return flow. The risk taking of management is conceptualized as the actual investment decisions that are indictors due to uncertainty results. The purpose of this study is to investigate the effect of financial characteristics on future corporate risk taking behavior. After designing the indicators for assessing financial characteristics, the transaction data were collected from the Stock Exchange in the five-year period of 2011-2015. A sample of 111 companies was selected by sampling method based on the Cochran formula, which resulted in a total of 555 year-firm observations. In this study, linear regression and correlation were used to investigate the hypothesis, and for analyzing data and hypothesis testing, we used Eviews software. What can be said in the summing-up and conclusion of the general test of research hypotheses is that the disproportionate changes in sales costs, advertising costs, rental costs, liquidity, financial leverage, and disproportionate changes in capital costs have a positive impact on future corporate risk taking behavior. In addition, other results indicate a negative impact of disproportionate changes in sales growth, inventory, liquidity, and asset turnover on future corporate risk-taking behavior. The results obtained in this paper are consistent with the documentation referenced in the research's theoretical framework and financial literature..
۵.

بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در استان های کشور

تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۱
سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.
۶.

تاثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های ایران

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۹
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.
۷.

بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر نسبی درمناطق شهری ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۲
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات توسعه مالی بر فقر در مناطق شهری ایران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی هرچه دقیقتر توسعه مالی بر فقر از شاخص هایی از توسعه مالی مبتنی بر بازار سهام و بازار پول توامان استفاده شده است. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل رگرسیون انتقال ملایم برای دوره زمانی 1396 – 1368 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، ضمن تایید تاثیر غیر خطی توسعه مالی بر فقر، نشان می دهد که شاخص های توسعه مالی در قالب یک ساختار دو رژیمی بر فقر در مناطق شهری ایران اثر می گذارند  به نحوی که در دامنه های رشد اقتصادی کمتر و بیشتر از 9/2درصد تاثیر شاخص های توسعه مالی بر فقر متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این است که متغیر توسعه مالی در بخش بانکی اثر منفی و معنی داری بر فقر دارد. به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی در بخش بانکی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود اما توسعه مالی در بخش بازار سرمایه نسبت به توسعه مالی در بخش پولی اثرات کمتری بر کاهش فقر داشته است.
۸.

تاب آوری متغیرهای اقتصاد کلان ایران در برابر شوک سیاست پولی و ارزی در مدل DSGE

تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
در این مقاله تاب آوری اقتصادی که نشان دهنده درجه و توانایی اقتصاد در مواجه با شوک های پولی و ارزی می باشد را با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت های چسبنده و پارامترهای کالیبره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تمامی داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 90 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395می باشد. نتایج حاکی از این است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انبساطی و ارزی، بستگی به مقدار پارامتر چسبندگی دارد و تاب آوری تورم در اقتصاد با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، افزایش بیشتری از خود نشان خواهد داد. با در نظر گرفتن ضریب ریسک گریزی نسبی، تاب آوری مصرف در واکنش به شوک پولی و ارزی، بیشتر خواهد شد. اما تاب آوری متغیر تولید در برابر شوک های ارزی و پولی، با افزایش پارامتر چسبندگی قیمت، بیشتر خواهد شد.
۹.

بررسی بهره وری عوامل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم-تریلر استان تهران

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۵
این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است
۱۰.

ساختار استاندارد پول و نظام پولی با معرفی شاخص های اخلاقی: رهیافت اخلاقی در تولید و خلق پول

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت ها، پدیده های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ های ارزی میان دولت ها، بی عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع گرایی فلسفی، شاخص های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.
۱۱.

Investigating the relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
The purpose of a financial manager in dividend policy is to maximize the wealth of its owners while providing adequate funds for the company. In this research, the aim is to determine the relationship between information asymmetry, dividend policies and ownership structure. After designing information asymmetry evaluation indicators, the transaction information has been collected from the Stock Exchange in the five year period of 2011-2015. A statistical sample of 155 companies was selected using a systematic elimination method, which was a total of 775 years-firm. In this research, linear regression and correlation were used to analyze the hypotheses of the research. What can be said in the summing-up and conclusion of the general test of research hypotheses is that the company with a higher information asymmetry is less likely to pay dividends, as well as government-affiliated companies with higher information asymmetry pay more dividends compared to non-governmental corporations. Finally, the results indicated that structural reform in order to increase the transparency of information leads to a positive moderating effect on the relationship between information asymmetry and dividend policies
۱۲.

Investigating the Asymmetric Effects of Banking Sector Development and Stock Market Development on Economic Growth in Iran Using Smooth Transition Regression (STR) Model

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
The purpose of this paper is to examine the asymmetric effects of banking sector and stock market development on economic growth in Iran. For this purpose, Smooth Transition Regression (STR) model used based on seasonal time series data during 1989-2017. The results indicate that the impact of financial and banking development indices on economic growth is different for economic growth rates above and below 6%. Therefore, if the economic growth rate is higher than 6%, then we have a regression and when economic growth is lower than 6% will have another regression in order to effect of financial development of economic growth. In addition, results show that that the relationship between private sector credit and economic growth is much stronger than the relationship between stock market and economic growth.
۱۳.

بررسی و تحلیل تقاضای آب شرب با استفاده از تابع مطلوبیت استون گری: مطالعه موردی منطقه ورامین

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25
۱۴.

Investigating the Impact of the Financial Crisis on Conservative Accounting and Transparency of Banking Information

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
The phenomenon of the financial crisis is not a new phenomenon around the world. The structure of an economy or a set of economies may face a financial crisis. In fact, it is deformation, dimensions, causes and roots of the financial crisis which create a state of change from this crisis. Recently, evidence has shown that the market value of firms subject to bankruptcy is significantly reduced. In this study, the impact of the financial crisis on conservative accounting and transparency of banks in Iran has been studied. After designing the transparency indicators, the transaction information was collected from the Stock Exchange in the five-year period of 2011-2015. The statistical sample consists of 18 banks selected by systematic elimination method, which in total were 90 years-bank. In this research, linear regression and correlation were used to investigate the hypotheses of the research. Eviews software was used to analyze the data and test the hypotheses. What can be said in the overall conclusion of testing the hypotheses is that the financial crisis affects the conservative accounting and transparency of banks.
۱۵.

The Effect of Investment on the Financing of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
In the world and in our country, Iran, many researches have been done in the field of financing, but due to the importance of this issue, it needs more thought and contemplation. Therefore, this study assessed “the impact of investments on financing of companies listed on the Tehran Stock Exchange”. The statistical sample is consisted of companies listed on the Tehran Stock Exchange during a five-year period (2010-2014). Ultimately, regarding the limitation of the study and using systematic elimination method, data of 155 companies has been collected. This study in terms of the purpose is a practical research. In terms of type of research design because of relying on historical data, is post-event and its inference method is inductive and in correlation type. This study includes four major hypotheses. In this study to assess the hypotheses, the linear regression has been used. To analyse the data and test hypotheses, EVIEWS software is used. After design and test the study hypotheses that have been done by the separation of each hypothesis, we founded that the current and long-term investments have impact on financing methods through the sale of stocks and debt.
۱۶.

بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب در منطقه ورامین است. تغییرات سطح زیرکشت محصولات آبی، سود ناخالص در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) طی سال های 1395-1390 با استفاده از نرم افزار گمز و به روش برنامه ریزی ریاضی مثبت محاسبه و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد برقراری بازارآب، تاثیر مثبت و افزایشی بر مجموع سود ناخالص کشاورزان منطقه خواهد داشت. همچنین، کشت محصولاتی نظیر گندم، برنج، جو، خیار و ماشک، گوجه و سیر از سودآوری بیشتری برخوردار بوده و می توان سطح زیرکشت بیشتری را به خود اختصاص دهند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری و ارائه تشویق های مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.
۱۷.

Examining the Relationship between Corporate Governance and the Corporate Performance Valuation

تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
<span lang="EN-GB">The aim of this study was to investigate the relationship between corporate governance characteristics and valuation of the firm's performance in Iran. After designing performance evaluation indexes, information of transactions made during the five-year study from 2011 to 2015 from the Stock Exchange were collected and the sample consists of 129 companies was selected by systematic elimination that was a total of 645 year-firm. In this study we used the linear regression and correlation for testing the research hypotheses, and Eviews software for analysing the data and testing hypotheses. What can be said in summary and conclusion of research hypotheses test is that, there are a significant and positive relationship between the intensity of supervision, the stock in the hands of the board, executive's changes and board size with the company's performance; in addition, we found a significant and negative relation between firm size and financial leverage with the company's performance. The other results showed no significant and positive relationship between the number of board meetings and the firm's performance; the results in this study corresponded to the documentation mentioned in the theoretical framework and financial literature.</span>
۱۸.

The Effect of Liquidity and Credit Risk on the Relationship be-tween Business Activities and Fluctuations in the Price of all Com-panies Listed on the Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
In this study business operations and liquidity and credit risk on price fluctuations on the stock exchange since 2010 to 2013 has been Tehran distance. The sample consisted of 76 company The systematic elimination method is selected. The company had a total of 304 years, in this study, the hypothesis of linear regression and correlation to analyse the data and test hypotheses Eviews software is used. The results show a direct linear relationship between the number of business deal with price volatility as a factor in companies listed on the Tehran Stock Exchange respectively. In addition, liquidity and credit risks and price fluctuations affect the relationship between business activities
۱۹.

The Analysis of the Existence of the Hypothesis of Adverse Selection on the Relationship between Off-balance Sheet Items and the Bank's Risk

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
Balance sheet itself does not specify and show all the activities that a bank pays. Because banks can do many swap contracts and obligations, exchange, and commitments Outside of the balance sheet. To such activities and exchange that will not appear on the balance sheet, are saying off-balance sheet activities. These items are usually reported in the notes to the attached financial statements. One of the reasons for conducting the activities of off-balance sheet by the banks is the interest rate risk coverage. However, the use of these tools for risk management leads to multiple different sorts of risk and that the overall judgment about the outcome of the risk management of the off-of-balance sheet activities has met with ambiguity. The present research has examined the relationship between risk and the items of off-balance sheet under the hypothesis of Adverse selection with the use of the Iran's nine commercial bank data. The results show that this hypothesis isn’t able to respond off- balance sheet activities behaviour in Iran

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان