مهدیه شهرابی فراهانی

مهدیه شهرابی فراهانی

مدرک تحصیلی: دکتری دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تأکید بر تاب آوری

کلید واژه ها: بحران پساکرونا گردشگری تاب آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 629
بیماری کرونا آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است. نکته ی مهم پساکرونای گردشگری است که نتایج مطالعات نشان می دهند گردشگری موضوعی اجتماعی و پساکرونای گردشگری در ایران موضوعی قابل تأمل است. لذا، این تحقیق، که با هدف بررسی و تحلیل مدیریت بحران پساکرونای گردشگری از منظر تحلیل روان شناختی اجتماعی و با تأکید بر مؤلفه های تاب آوری آنتونوفسکی (SOC) انجام شده است، از شیوه ی کیفی و مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته و، با روش تحلیل مضمون، پساکرونای گردشگری را تحلیل و بررسی کرده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق به بحران پساکرونا اشاره دارد، بحرانی جدی که با بازاری نابسامان و تقاضای انبوه، بروز رفتارهای آسیب زننده ی ناشی از فشارهای دوران کرونا، تمایل به سفرهای داخلی و توجه بیشتر به امور بهداشتی همراه و مؤید مشکلات بسیاری بوده است. مدیریت بحران پساکرونای گردشگری، با توجه به روحیه ی تاب آوری، بر ایجاد آگاهی و درک بالا از شرایط آتی توسط متولیان و مدیران گردشگری و برنامه ریزی عملیاتی و کوتاه مدت با محوریت گردشگری شهری تأکید می کند تا از رسانه ها برای آگاهی بخشی، توصیف و آماده سازی جامعه ی میزبان و گردشگران برای دوران پس از کرونا بهره مند شود.
۲.

گردشگری و هویت فرهنگی، نگاهی چندسویه

کلید واژه ها: گردشگری فرهنگ هویت فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 261
صحبت از گردشگری به عنوان یک صنعت در قالب محورهای توسعه، همواره با گمانه زنی های بسیاری روبرو بوده است. مخالفت با این رویکرد به مخدوش شدن فرهنگ و هویت فرهنگی جامعه تأکید می کند. از این رو دیدگاه های مختلف نشان می دهند ماهیت سفر و گردشگری و از سوی دیگر هویت فرهنگی نیاز به تحلیل عمیق تری دارد. مسیری که تا به امروز طی شده است نمی تواند معیار اصلی صحت و درستی فعالیت ها باشد. لذا با بررسی عمیق ماهیت گردشگری و از سوی دیگر هویت فرهنگی، مطالعه اهداف هر دو و همچنین چشم انداز آن ها، این دیدگاه حاصل می شود که گردشگری و فرهنگ، پدیده های فطری انسانی هستند که هر دو ماهیت هویت انسانی را جستجو می کنند. گردشگری و فرهنگ ریشه در ارزش ها و وجود معنوی انسانی دارند که نیازمند بازاندیشی هستند تا در جایگاه صحیح خویش محقق شوند. بنابراین در میان سویه های گوناگون ارتباط میان گردشگری و هویت فرهنگی، می توان با بسترسازی و ایجاد نگاهی متفاوت به هویت فرهنگی و از سوی دیگر گردشگری، همسویی میان آن ها برقرار کرد.
۳.

میراث تاریخی پوشاک ایران، سفر در اعماق فرهنگ

کلید واژه ها: میراث تاریخی پوشاک ایرانی فرهنگ گرد شگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 843
پوشاک ایران میراث تاریخ ارزشمند ی از فرهنگ مرد مان سرزمینی است که خود به تنهایی فرهنگ غنی ایرانی را به همراه د ارد . اگرچه پوشاک به عنوان یکی از جاذبه ها و مؤلفه های گرد شگری لقب گرفته است، با این حال می توان نگاهی فراجاذبه ای به آن د اشت، نگاهی که پوشاک را به خود ی خود فرهنگ می د اند . میراث تاریخی پوشاک ایران، تمرکز بر مؤلفه های فرهنگی نیست، نگاهی از د رون به عمق فرهنگ است. نگاهی از د رون به بیرون، که سیر و سفر د رون فرهنگ را شکل می د هد . فرهنگ پوشش ایرانی نمایانگر رفتار، آد اب و آیین ها، سبک تفکر و زند گی مرد مان ایرانی د ر طول تاریخ است. فرهنگ د رون پوشاک ایرانی، به همراه تمامی ویژگی های ظاهری که به بینند ه آن انتقال می یابد ، د ر برگیرند ه احساساتی است که هم به د یگران منتقل می کند و هم خود به عنوان یک ایرانی با آن ارتباط حسی برقرار نمود ه و آن را د رک می نماید . د ر بطن آن ارزش ها، هنجارها، باورها و اعتقاد اتی نهفته است که فرهنگ یک سرزمین را شکل می د هند . این نوشتار میراث تاریخی پوشاک ایران را از زمان باستان تا د وران پهلوی به شیوه کیفی و روش اسناد ی بررسی کرد ه و سیر فرهنگی آن را تحلیل می نماید . نتایج حاکی از این مطلب است که پوشاک ایران به عنوان یک میراث ماند گار ماهیتی فراپوشش د اشته، بیانگر ارزش های ماد ی و معنوی است که وقار، نظیف بود ن، زیبابود ن، مؤلفه های زیبایی شناختی، رنگ شناسی، تمسک و هم سویی با طبیعت، انسان د وستی، تفکر و اند یشه ورزی، تعاد ل، انعطاف پذیری و تعالی انسانی را روشن می نماید ؛ این امر به مثابه سیروسفر به د رون باورها و اعتقاد ات فرهنگی است که د ر عمق پوشش ایرانی حیات د ارند .  واژگان کلید ی| میراث تاریخی، پوشاک ایرانی، فرهنگ، گرد شگری.
۴.

ادراک معنوی گردشگر در گستره فرهنگ

کلید واژه ها: ادراک معنوی گردشگری فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 988
ادراک معنوی گردشگر از سفر در مسیر شناخت و جستجوی معنای زندگی، مقوله ای فرهنگی است که در ظرف فرهنگ پدیدار می شود و در نهایت نتیجه فرهنگی برای گردشگر به همراه خواهد داشت. فرهنگ نه به عنوان منبع، محصول و محل رجوع، بلکه خود ارزش تلقی می شود؛ ارزشی که فلسفه گردشگری، حرکت و ماهیت الهی انسانی را معنا بخشیده، دریافت های وی از عالم را تفسیر نموده و خلقت هستی را محقق می گرداند. در این تحقیق که به شیوه کیفی و مبتنی بر توصیف و تحلیل انجام گرفته است، ادراک معنوی گردشگر به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های دریافت و فهم انسانی، در بستر فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این مطلب است که فرهنگ، زبان معنویت تلقی می شود، با معنویت عجین است و در بطن ادراک معنوی گردشگر از سفر رخ می نمایاند. شناخت عمیق تر به مفهوم فرهنگ در گردشگری نیازمند مفاهیمی است که این تأمل را محقق نماید. از سوی دیگر، گردشگری حرکت در اعماق فرهنگ است و در درون فرهنگ با درک گردشگر از خویشتن و هستی جریان می یابد. ماهیت معنوی و فرهنگی حرکت گردشگر، مبتنی بر مؤلفه های پیش فرض گردشگر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر در ظرف فرهنگی توصیف می شود، با فرهنگ پیوند خورده است و در نهایت منجر به ادراک معنوی می شود.
۵.

نقش بازدید مذهبی مجازی بر تاب آوری در دوران کرونا

کلید واژه ها: گردشگری مذهبی بازدید مجازی تاب آوری بیماری کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 47
گردشگری مذهبی، به منزله یکی از قدیمی ترین سفرها، به واقعیتی اجتناب ناپذیر برای ایجاد آرامش و رهایی از اضطراب های زندگی جامعه صنعتی تبدیل شده است. جهان، در اواخر سال 2019، با بیماری کرونا دست به گریبان شد و صنعت گردشگری با محدودیت های بی شماری مواجه شد. سفر به صورت مرسوم و پیشین انجام نشد و، در این شرایط، استفاده از ابزارهای الکترونیک در صنعت گردشگری به سرعت موردتوجه واقع شد. با توجه به شیوع کرونا و ممنوعیت سفر، تاب آوری به مفهوم تأکید بر تحمل فشارها و شرایط بحرانی اهمیت می یابد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی و پیمایشی با هدف بررسی نقش بازدید مذهبی مجازی در تاب آوری در دوران کرونا انجام شده است و با توجه به شرایط و محدودیت ها در سال 1399 و همچنین در دسترس نبودن جامعه آماری، از روش نیمه آزمایشی استفاده شد. این روش با دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد تا تأثیر بازدید مجازی در تاب آوری هر دو گروه ارزیابی شود. مؤلفه های تأثیرات معنوی، کنترل، پذیرش تغییر مثبت، اعتماد به غرایز فردی و تحمل آثار منفی و تصور از شایستگی و صلاحیت فرد فرضیه های تحقیق را مبنی بر نقش بازدید مجازی مذهبی در تاب آوری در دوران کرونا شکل دادند و آزموده شدند. قبل از شرکت در زیارت مجازی، در ابتدا، از هر گروه پیش آزمون گرفته شد. در گام بعد، افراد گروه آزمایش مداخله، در طی یک ماه، چهار بار به زیارت مجازی کربلای دعوت شدند که این زیارت ها هر هفته و به مدت 15 دقیقه انجام شد، اما گروه کنترل شامل هیچ گونه مداخله ای نشدند. در پایان، طرح پس آزمون برای اندازه گیری میزان تاب آوری افراد انجام شد. آزمون فرضیات نشان می دهد که، در شرایط حاضر، گروه آزمایش تاب آوری بیشتری از گروه کنترل دارد.
۶.

The Role of Spiritual Perception on the Feeling of Cohesion in the Period of Corona pandemic by Attending the Religious Site of Ibn Babawayh(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: spiritual perception Religious site Sense of Cohesion corona disease

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 687
Spiritual perception is a concept to gain spiritual experience, a sense of closeness, connection to nature, and inner peace. In this case, the cohesion feeling is a general direction of human life that determines the degree of human resistance to life's pressures, stresses, and hardships. When it comes to Covid-19 in the world, this disease should be considered a psychosocial reality and consider the issue of health and hygiene. Covid-19 caused feelings of insecurity, fear, anxiety, negative emotions, rejection, despair, and forced people to quarantine at home. This research has been conducted with the qualitative method based on the descriptive-analytical method. The research data were collected in two sections of library documents and interviews. In addition, the content analysis method was used to analyze the data. The research area is Ibn Bulawayo religious site in Tehran, and the research time area is March 2020. According to studies and research on Ibn Babawayh’s religious place, spiritual perception is an inner and cognitive concept of each person's spiritual perceptions. Antonovsky's theory was questioned during the Corona pandemic based on comprehensibility/manageability,/significance. This study indicates that spiritual perception is related to God, the Creator of the universe, and the world of spirituality and meaning. The human becomes closer to God by Spiritual perception and contemplation, which causes the submission to the Creator. The self-surrender is a significant reason for promoting and improving a sense of individual cohesion.
۷.

ادراک معنوی انسان از ابر رویداد مذهبی اربعین حسینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ابررویداد مذهبی اربعین ادراک معنوی گردشگر حقیقت باطنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 830 تعداد دانلود : 605
ابررویداد مذهبی اربعین از جمله بزرگ ترین رویدادهای گردشگری مذهبی جهان، دربرگیرنده باورها و اعتقاداتی غیرمادی است که چنین حرکتی را در جهان ایجاد نموده است. ادراک معنوی گردشگر از جمله رویکردهای جدیدی است که در مطالعات گردشگری مطرح شده و به همه عوامل غیرمادی و روحانی وجودی گردشگر، بر دریافت وی از سایت گردشگری تأکید می نماید. این پژوهش با هدف بررسی شناسایی حقیقت باطنی ادراک معنوی گردشگر در توسعه گردشگری مذهبی رویداد اربعین، به شیوه کیفی و روش توصیف و تحلیل انجام گرفته است. این پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با بیست و نه نفر از گردشگرانی که حداقل یک بار در رویداد اربعین حضور داشته اند، در مقطع زمانی تابستان 1398 صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این مطلب است که حقیقت باطنی و درونی وجود گردشگر بر احساس نزدیکی به خالق هستی، احساس اتصال و قرابت، احساس آرامش، احساس ارزش های والای انسانی و احساس بازگشت به خویشتن و گمشده درونی اشاره می نماید که همگی بر شناخت هرچه بیشتر ماهیت حقیقی انسانی تأکید می کند. ادراک معنوی گردشگر عنصر کلیدی شکل دهنده چنین ابررویداد مذهبی است که نیازمند نگاه ژرف تر در جهت توسعه کیفی ابررویداد مذهبی اربعین می باشد.
۸.

فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه وفاداری گردشگران به هتل های ایران

کلید واژه ها: صنعت گردشگری وفاداری رضایت کیفیت هتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 810 تعداد دانلود : 85
وفاداری مشتری یکی از اهداف اصلی همه کسب و کارها محسوب می شود. با توجه به اهمیت گردشگری و پتانسیل کشور ایران، لازم است تا نگاه ژرف و علمی به فعالیت های گردشگری در داخل کشور صورت گیرد. همزمان با افزایش سفرها از یک سو و کسب و کارها در گردشگری، به ویژه هتل ها، از سوی دیگر، مطالعاتی در حوزه های مختلف از جمله وفاداری به هتل انجام گرفته است. پژوهش حاضر، به شیوه فراتحلیل مقالات ارائه شده در داخل کشور با موضوع وفاداری گردشگران به هتل های ایران را ارزیابی و بررسی نموده است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و پس از تحلیل و بررسی مقالات، یک ارزیابی کلی و طبقه بندی شده از عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به هتل های ایران ارائه شده است. عناصر کیفیت خدمات، کیفیت رابطه با مشتری، خدمات مکمل، رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت تجربه مشتری به عنوان متغیرهای موثر بر وفاداری به هتل در گردشگری به دست آمده اند.
۹.

ارائه الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک معنویت سفر گردشگر فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 416
انسان محور گردشگری، متشکل از ابعاد مادی و غیر مادی است که بر روی کره هستی در مسیر شناخت و آگاهی گام بر می دارد. در این میان سفر و به ویژه فرهنگ مردمان یک منطقه، منبع ارزشمند کسب آگاهی به شمار می رود که از آن بهره می جوید. ادراک انسان به عنوان گردشگر فرهنگی، علاوه بر دریافت های ظاهری مبتنی بر حواس، محیط و روابط اجتماعی، به مضامین معنوی مرتبط می گردد که بستر اصلی تمامی دریافت های انسانی را شامل می شود. ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر، از جمله اصطلاحات جدیدی است که اولین بار در این تحقیق به عنوان یکی از مفاهیم جدید مطالعات گردشگری ارائه می شود. از این رو الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر ضمن مطالعه موردی بر روی گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان پرداخته شده است. این تحقیق به شیوه کیفی، مبتنی بر اکتشاف، از مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهده و مصاحبه با گردشگران خارجی شهر اصفهان در بازه زمانی زمستان 1396 – تابستان 1397 انجام شده است. داده های بدست آمده با روش تحلیل محتوا، ارزیابی و الگوی بدست آمده نیز از نقطه نظر خبرگان راست آزمایی گردید. در پایان این نتیجه حاصل شد که الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی، از مولفه های پیش فرض گردشگر، حقیقت باطنی، حقیقت ظاهری و کنش گردشگر تشکیل شده است که در حین سفر و دریافت های حسی، محیطی و اجتماعی صورت می گیرد.
۱۰.

Foreign Cultural Tourists' Spiritual Perception Factors from Travel to Isfahan(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Perception spirituality spiritual perception cultural tourists

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 346
Human beings take a step in the path of discovery and searching the universe. Meanwhile, travel is one of the means of searching wisdom and experience for communicating with the land, nature and the world’s creator, as well as finding meaning and concept of life. Therefore, humans understand travel as a source of perception and take benefits from it for recognizing themselves and the universe. The term "spiritual perception" is defined as a way for understanding and interpreting all non-material affairs related to the origin of human soul which has been investigated in this research. In this regarda qualitative-quantitative method has been applied in which the spiritual perception factors were obtained by using concept analysis method after conducting deep interviews with experts. Four factors of human hypothesis, spiritual truth, outward truth and human interaction were considered. Study population consisted of foreign cultural tourists travelling to the City of Isfahan from March to June 2018.  Gathered data was analyzed by using structural equation and Smart PLS. The results showed that all the hypotheses of research were confirmed and there were meaningful relationships among tourists' spiritual perception and mentioned factors.    
۱۱.

A Comparative Study of Spirituality in Monotheistic Religions; Focusing on Travel(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Monotheistic Religions spirituality Travel

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 853
Religion is the core and key element of human life and as a travel organizer, it has played an important role in human life from the past to the present. The essence of a human being has been founded based on the primordial nature and spiritual dimension, which is not merely composed of material dimensions and, possibly, its existential spiritual dimension is a key element of humanity. Therefore, spirituality as a type of psychological quality -that is beyond religious beliefs and motivates man and creates feelings such as understanding divine solemnity and respect for creation in a human being- is an important factor in recognizing the nature of man in the perspective of monotheistic religions. This research was done by means of a qualitative-descriptive method, in the form of library studies and field interviews in two sections besides the content analysis method. In the fall and winter of 2017, an in-depth and semi-structured interview was conducted with 60 professors, experts and scholars of Zoroastrianism, Judaism, Christianity and Islam religions in three parts: defining the concept of spirituality, the place of travel in these religions, and the relationship between spirituality and travel. The results of the comparative studies show that spirituality is based on the human being's existential nature and its natural, spiritual, and immaterial dimension in order to help human beings to fulfill the purpose of creation as mentioned in monotheistic religions. In the meantime, human beings travel, especially do pilgrimages, as one of the sources of knowledge.
۱۲.

بررسی ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (مطالعه موردی گردشگران خارجی بازار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سفر معنویت عناصر معناگرایی جستجوی معنا ادراک گردشگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 384
انسان موجودی کمال گرا، به دنبال شناخت بوده و سفر مبتنی بر حرکت، بستر تحقق معناگرایی انسان را فراهم نموده است. این پژوهش به صورت کیفی- توصیفی، به شیوه مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه میدانی در دو بخش و با روش تحلیل محتوا انجام گرفت. در بخش اول پس از ارزیابی مصاحبه خبرگان، سه عنصر شناخت خدا، شناخت انسان و شناخت جهان به عنوان عناصر معناگرایی گردشگر منتج گردید. در بخش دوم طی مصاحبه با گردشگران خارجی بازار تهران در دی ماه 1395، ارتباط میان سه عنصر معناگرایی با ادراک گردشگر از سفر بررسی شد. نتایج نشان می دهد شناخت جهان و انسان، ارتباط طولی با شناخت خدا دارند و گردشگر در راستای شناخت جهان پیرامون و نیروی درونی معنوی که وی را به شناخت هرچه بیشتر تاریخ، پیشینه فرهنگ و هنر انسانها سوق می دهد، به شناخت خالق این استعدادها و خلق اثر هنری دست می یابد.
۱۳.

ارائه چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی از سفر با تأکید بر معنویت «مطالعه موردی: اصفهان»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک معنویت سفر گردشگر فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 694 تعداد دانلود : 60
بیان مسئله: نیاز به کشف حقیقت و معنای هستی انسان را به حرکت و سفر بر روی کره زمین واداشت تا هم راستا با جستجو در مسیر شناخت، بعد غیرمادی و معنوی خویش را شکوفا نماید. جاذبه های فرهنگی همواره مورد توجه گردشگران بوده و شناخت فرهنگ و درک تاریخ و پیشینه مردمان یک سرزمین گردشگران را به مناطق فرهنگی سوق داده است. دریافتی که گردشگر فرهنگی، به عنوان یک انسان برخوردار از ابعاد غیرمادی، از سفر دارد، بر حواس پنج گانه، محیط و اجتماع مبتنی است و صرفاً به درک مادی محدود نمی شود؛ لذا بررسی مفهوم ادراک مبتنی بر مضامین معنوی در گردشگران فرهنگی ضروری به نظر می رسد. هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی میدان نقش جهان اصفهان از سفر، با تأکید بر معنویت است. روش تحقیق: این تحقیق به روش کیفی، شیوه توصیفی-تحلیلی و استفاده از اسناد کتابخانه ای و مشاهده مستقیم گردشگران خارجی در میدان نقش جهان اصفهان در بهار 1397 انجام گرفته است. نتیجه گیری: ادراک گردشگر فرهنگی در سطوح حواس پنج گانه، محیط و اجتماع در بستر معنویت به عنوان ماهیت وجودی انسان صورت می پذیرد. ادراک گردشگر فرهنگی که از عوامل فردی و محیطی در سایت فرهنگی متأثر است، متضمن معنویتی است که با تأکید بر وجد و شعف درونی، اتصال به خویشتن و هستی، دریافت نیروهای ماوراءالطبیعه، احساس آرامش، بازگشت به خویشتن و یافتن گمشده درونی در اتصال با خالق هستی بیان می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان