منوچهر جعفری گهر

منوچهر جعفری گهر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۱.

مدل معادلات ساختاری تفاوت های فردی، متغییرهای زبانی، و اجتماعی در پیش بینی روانی، دقت، پیچیدگی، و تلفظ صحبت کردن جوانان ایرانی مهاجر در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سن ورود انواع ورودی فعالیت های زبان مدت زمان اقامت روانی دقت پیچیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
این مطالعه نقش سن ورود، طول اقامت، میزان و نوع ورودی، غنای زبانی و سابقه تحصیلی والدین را در پیش بینی روان گفتاری، دقت، پیچیدگی و تلفظ ایرانیان مهاجر بررسی کرد. بدین منظور 108 زبان آموز ایرانی -کانادایی که از طریق آزمون CELPIP-General همگن شده بودند، بر اساس نمونه گیری در دسترس پرسشنامه محیط زبان آلبرتا را تکمیل و در آزمون گفتاری شرکت کردند. عملکرد گفتاریشان بر اساس روانی ویگلزورث و استورچ (2009)، دقت استورچ و ویگلزورث (2007) و پیچیدگی اسکهان (2009) ارزیابی شد. تلفظ نیز بر اساس مدل لینگوا فرانکا جنکینز (2000) اندازه گیری شد. مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) و تصویر شماتیک مدل فرضی را تایید کرد (x^2⁄df= .037 RMSEA=.043; RMR =.01; GFI = .95; AGFI =.74; NFI =.70; CFI =.79; IFI =.88; TLI=.89) و نشان داد که سن ورود، تحصیل در زبان دوم، و فعالیت های زبان-آموزی غنی به زبان دوم می تواند تسلط، دقت، پیچیدگی و تلفظ را پیش بینی کند، اما، طول اقامت نقش معنادار پیش بینی کننده ای در خصوص پیچیدگی و تلفظ نداشت. ورودی خروجی خواهر و برادر می توانست دقت صحبت کردن را پیش بینی کند، و تحصیلات مادر به طور قابل توجهی پیچیدگی گفتار را پیش بینی می کرد. یافته ها از فرضیه سن بحرانی ، نقش سن ورود در توسعه دوزبانگی و اثربخشی آموزش زبان دوم پشتیبانی می کند. نتایج همچنین عدم نقش معنی دار تحصیلات پدر و مادر و ورودی/خروجی والدین را در پیش بینی متغیرهای توانایی گفتاری مهاجران ایرانی را نشان داد. بر اساس یافته ها والدین باید تعداد فعالیت های زبان دوم را به حداکثر برسانند و قبل از سن بحرانی مهاجرت کنند.
۲.

The Effect of Explicitly Teaching Motivational Regulation Strategies on the Iranian Online Language Learners’ Willingness to Communicate (WTC)

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۲
The current study aimed to examine whether or not the explicit teaching of motivational regulation strategies significantly affected Iranian EFL learners' willingness to communicate (WTC) in general English online classes. Moreover, it endeavors to investigate if there was a significant difference between male and female Iranian learners' WTC in general English online classes regarding the explicit teaching of motivational regulation strategies. To this aim, a pretest-posttest design was used and 130 participants were randomly chosen out of 406 pre-intermediate level students. After the administration of the homogeneity test, 92 learners were randomly assigned to two experimental and control groups. There were 46 learners in the experimental and 46 learners in the control group with equal number of male and female participants in each. The findings revealed that the explicit teaching of motivational regulation strategies significantly affected Iranian EFL learners' WTC in general English online classes. It was also observed that female Iranian learners’ WTC was significantly higher than that of male learners' in general English online classes regarding the explicit teaching of motivational regulation strategies. The findings of this study could be of great importance for language learners, teacher trainers, and teachers.
۳.

A Symbiosis of Contingent Models to Scaffold EFL Learners towards Self-regulation and Willingness to Communicate(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Scaffolding Contingency the MCT the CSF intervention strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۳
Scaffolding entails contingency, denoting teachers’ level adaptation in providing transient support. In this study, a symbiosis of the model of contingent teaching (MCT) and the contingent shift framework (CSF) was utilized. Therefore, 360 elementary and advanced EFL learners took a course and filled out two sets of related questionnaires twice, administered at the outset and the end of the course. The transcribed data including the class interactions and intervention strategies were organized into contingent or non-contingent fragments based on models’ criteria. According to the results of the Wilcoxon rank test and the Paired Sample t-test, there was a significant difference between the results of the pre and post-tests in the two mentioned levels for the two constructs. Furthermore, the results of the Single Sample t-test showed that the CSF was more utilized than the MCT in both levels. Moreover, the intervention strategies of the MCT significantly differed in the two levels. Questioning was a highly used strategy at both levels. Hints and modeling were the least utilized strategies in elementary and advanced levels, respectively. Therefore, such contingent symbiosis could have prolific results in self-regulation and gaining willingness to communicate
۴.

بررسی تأثیر پدیده فرسایش زبان خارجی بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسایش زبان خارجی مهارت صحبت کردن دقت روانی پیچیدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۹۸
پدیده فرسایش زبانی به عنوان مانع مهمی در روند یادگیری زبان، به مفهوم فراموشی و اُفت مهارت های زبانی بوده که براثر نبود تماس زبانی و یا دوری از محیط های آموزشی به وجود می آید. در مهارت های تولیدی، جنبه های متفاوتی ازجمله میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مورد هدف این پدیده قرار می گیرند. این مقاله به بررسی تأثیر فرسایش زبان خارجی بر میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی می پردازد. به این منظور، در پژوهش حاضر 37 نفر از فراگیران زن و مرد زبان انگلیسی در بازه سنی 18 تا 35 سال و با سطح مهارت گفتاری متوسط و پیشرفته بر اساس روش «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شدند. همچنین جهت ارزیابی توانایی صحبت کردن شرکت کنندگان، از آزمون آزمایشی «آیلتس» در قالب موضوعات مختلف در چهار مرحله پژوهش و در طیّ یک دوره نُه ماهه (در ابتدای مطالعه، سه ماه، شش ماه و نه ماه پس از قطع فرایند یادگیری زبان) استفاده شد. برای پاسخ به سؤالات تحقیق، از آزمون «ANOVA» با مدل اندازه گیری مکرّر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد فرسایش، تأثیر قابل توجّهی بر متغیر پیچیدگی دارد. همچنین از نظر دقّت زبانی نیز اختلاف معنی داری در هر چهار مرحله مطالعه مشاهده گردید. به طور مشابه، در ارتباط با متغیر روانی کلامی، نتایج حکایت از تأثیر قابل توجّه فرسایش بر این جنبه از گفتار دارد. افزون بر این، نتایج مربوط به اندازه اثر نشان می دهد که فرسایش، بیشترین تأثیر را بر روانی و کم ترین تأثیر را بر دقّت گفتار دارد. درمجموع، نتایج نشانگر آسیب پذیری قابل توجّه کلّیه جنبه های مهارت صحبت کردن در مقابل فرسایش زبانی است.
۵.

تاثیر آموزش از طریق رایانه بر مهارت گفت و شنود انگلیسی در دانش آموزان مبتلا به اوتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زبان انگلیسی اوتیسم گفت و شنود آموزش از طریق رایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق رایانه بر مهارت گفت و شنود انگلیسی در دانش آموزان مبتلا به اوتیسم با عملکرد پایین در مقایسه با روش آموزش از طریق کتاب درسی انجام شد. روش: این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کمی-کیفی) و با طرح مطالعه موردی انجام شد. جامعه آماری دانش آموزان مدارس پسرانه ویژه اوتیسم در شهر تهران در پایه هفتم متوسطه پیش پیش حرفه ای با سطح آموزش پذیری بالاتر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بودند. شش دانش آموز با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تعیین همسطح بودن نمونه ها از آزمون کافمن (۲۰۰۴، ویرایش دوم) استفاده شد. نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. دانش آموزان گروه آزمایشی با استفاده از برنامه رایانه ای محقق ساخته و دانش آموزان گروه کنترل با استفاده از کتاب درسی آموزش دیدند. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان تقلید جملات، تشخیص نقش و محیط گفت و شنود در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار افزایش یافته است. نتایج آزمون پیگیری ماندگاری این تاثیرات را نشان داد. بررسی کیفی پاسخ های والدین به سوالات مصاحبه بیانگر تاثیر برنامه رایانه ای بر ایجاد انگیزش مشارکت در گفت و شنود انگلیسی بود. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن ضعف دانش آموزان مبتلا به اوتیسم در مهارت گفت و شنود، و با توجه به تاثیرات مثبت برنامه رایانه ای بر این مهارت در آنان، می توان استفاده از آموزش رایانه ای را برای تدریس گفت و شنود انگلیسی توصیه کرد.
۶.

Communication Skills through Digital Technology in Language Learners with Autism: A Systematic Review and Meta-Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۶
The use of technology-based instructions and treatment tools to compensate for deficiencies in autism spectrum disorder (ASD) is evidently increasing. The present study that performed during 2021-2022 was a systematic review and meta-analysis concerning the efficacy of digital technologies in improving the deficient communication skills in language learners with ASD. Ten studies met the inclusion criteria. The results revealed that the overall effect size (Cohen’s d) was 0.12 for both fixed effect model and random-effect model (z = 1.155, p >0.05). The effect size was statistically non-significant. We also considered Magnitudes of Cohen’s d fixed at 0.2, 0.5, and 0.8 which commonly accepted for small, medium and large quantities. Again, the result approached the small magnitude (1.12 > 0.2). Despite estimation of variances of effect sizes across studies (Q index, I2 and T2 values) approved homogeneity in study results, due to small number of studies included in this meta-analysis they\ results may not be generalizable (Q= 8.780, I= 0.00, T= 0.00, p> 0.05). For future comparisons, we therefore recommend use of more evidence-based experimental studies with modifications in their technology devices to secure higher statistical gains. We also recommend considering moderator variables which affected the effect size of included publications consisting age, IQ level, treatment durations and validity rate of technology devices.
۷.

نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت پیچیدگی روانی فراشناخت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
حمایت عبارت است از ارائه کمک به فراگیران و سپس کاهش تدریجی آن. این کاهش زمانی آغاز می شود که نشانه های پیشرفت در مهارت و دانش حمایت گیرنده بروز می کند و فرد نشان می دهد که توانایی پذیرش مسئولیت بیشتر در روند فراگیری را دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر حمایت های فراشناختی بر سه جنبه اصلی مهارت شفاهی زبانی یعنی پیچیدگی، صحت و روانی می پردازد. هدف حمایت های فراشناختی بالا بردن سطح سه فعالیت فراشناختی اصلی یعنی برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی است. در این پژوهش، مبنای اندازه گیری پیچیدگی محاسبه نسبت تعداد بندها به واحدهای تجزیه و تحلیل گفتاری شرکت کنندگان بود. از سوی دیگر، روانی کلام با تقسیم تعداد هجاهای تولید شده بر تعداد ثانیه ضرب در60 اندازه گیری شد. به علاوه صحت براساس نسبت تعداد بندهای عاری از خطاهای نحوی، صرفی و واژگانی به تعداد کل بندها محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که حمایت های فراشناختی به شکل معناداری مهارت شفاهی فراگیران را بر حسب پیچیدگی، صحت، و روانی افزایش می دهد. مفاهیم ضمنی یافته ها برای فعالیت های آموزشی در مقاله ارائه شده است. 
۸.

Washback Effect of EPT on Iranian PhD Candidates' Attitudes Toward Learning Materials

کلید واژه ها: washback English Proficiency Test (EPT) Learning Materials PhD Candidates

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
Washback or backwash, used similarly, has been defined as the impact of testing on curriculum design, teaching practice, and learning behaviors. Iranian PhD candidates’ performance on this exam is required to pursue PhD study; therefore, degrees of washback both at the micro and macro levels are at stake. Despite the importance of this exam for the candidates, it seems that studies on washback and specifically washback effect of EPT on Iranian PhD candidates’ learning materials has not been given adequate attention in Iran. Given this, the present study attempts to examine the washback effect of EPT on Iranian PhD candidates’ learning materials. Based on sequential design, two phases of data collection were conducted with a two-week interval. In the first phase, attitude questionnaire was administered to 200 Iranian PhD candidates at Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch. In the second phase of the study, 20 Iranian PhD candidates were interviewed. Finally, the collected data from both the questionnaires and the interviews were analyzed via quantitative and descriptive analysis, respectively. The results of the study revealed both positive and negative washback impacts on learning materials. The findings of the study have practical implications for language teachers in general, and EFL language teachers, syllabus designers, and material developers in particular.
۹.

Evaluating Global EFL Coursebooks in the Iranian Context: A Multiliteracies Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Coursebook analysis Global coursebooks Knowledge process framework Multiliteracies approach

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
Global EFL coursebooks are used in numerous educational contexts throughout the world based on the assumption that they are the optimal source of English educational input. Their widespread use calls for a systematic analysis of these coursebooks using a framework that can reveal their defining characteristics. One such framework is the knowledge process framework, which is based on the multiliteracies pedagogy. The present study deployed this framework in an attempt to analyze seven widely taught coursebooks in the Iranian context. The findings revealed that knowledge processes of "analyzing functionally" and "applying appropriately" were more frequent in the analyzed coursebooks and the other knowledge processes were present in lower numbers. Based on the findings of the study, EFL teachers in the Iranian context are encouraged to include more activities with the knowledge processes of "analyzing critically" and "applying creatively" to address the absence of these knowledge processes while teaching the global coursebooks.
۱۰.

Comparative Effects of Different Situated-Learning Translation Training Practices on Students' Legal Translation Quality, Critical Thinking, and Problem-solving Strategies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cognitive-apprenticeship training Critical thinking Integrative training Legal translation quality Problem-solving strategies Simulated project-based training

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
Situated-learning translation training approach has been proven to be an efficacious translation training approach in cultivating translators' long-life learning, translation competence as well as translator competence. However, previous studies have mainly delved into the effect of simply one single trend of this modern translation training model on student translators' competencies and sub-competencies and have not compared the effects of different situated-learning trends. To fill this gap, this mixed-methods study was set out to explore the comparative effects of cognitive-apprenticeship (CA), simulated project-based (SPB), and integrative (I) training methods on students' legal translation quality (TQ), their critical thinking ability (CTA), as well as employed problem-solving strategies (PSS). To this end, 71 undergraduate translation students were assigned to three experimental groups of CA, SPB, and I. The quantitative phase involved a quasi-experimental, pretest-treatment-posttest design and the qualitative phase was established on the grounded theory method. Data analysis results indicated that CA and I groups outperformed their counterparts in most subscales of TQ and CTA. The results of the thematic analysis of TAP data also showed that the largest variety of linguistic and non-linguistic PSS was respectively used by G3 and G2.
۱۱.

Mediation and EFL Learners’ Willingness to Communicate: A Micro Sociocultural Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: willingness to communicate Sociocultural theory task-based instruction Scaffolding Mediation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
Exploring various dimensions associated with classroom Willingness to Communicate (WTC) appears to have become a focal issue among researchers. Despite previous studies on WTC, there still exists the paucity of research reflecting actual learners’ WTC behavior via the lens of the Sociocultural Theory (SCT). The present study, therefore, delved into the role task-mediation and teacher scaffolding might play in EFL learners’ WTC, juxtaposing STC, and task-based instruction. Through a multiple case study approach, six types of tasks were applied with 11 Iranian EFL learners over 9 weeks. Relying on triangulation, the authors of the present study collected the data using observation, stimulated recall interviews, and learners’ reflective journals. To treat the data, the qualitative method of analysis was utilized. The results showed that the learners behaved variably in their WTC with respect to the tasks. Furthermore, teacher scaffolding was found to contribute to the learners’ WTC. Mediation via task and teacher scaffolding carry implications for English teachers, which have been discussed at the end of this article.
۱۲.

عوامل بازدارنده اعمال بازخورد بر متون دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته آموزش زبان انگلیسی در سطوح پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگارش به زبان دوم نگارش دانشگاهی اعمال بازخورد عوامل بازدارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
در نگاهِ پژوهشگرانِ زبانِ دوم، مشارکتِ دریافت کننده بازخوردِ متن که به شکلِ پیاده سازیِ آن در متن بازنویسی شده باشد، یکی از مسئله های مهمِ یادگیریِ نگارش، در زبان دوم است. بررسی و حذفِ عوامل بازدارنده بهره گیری از بازخوردها، می تواند به افزایشِ مشارکت دانشجویان و بهبود یادگیری آن ها منجر شود. پژوهش حاضر، با نگرشی کیفی، به بررسی علت های بازدارنده پیاده سازیِ بازخوردِ استادهای راهنما، به وسیله دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته است که پایان نامه یا رساله خود را به زبان دوم خود – زبان انگلیسی- می نویسند. این پژوهش، همچنین تفاوت میانِ دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا را مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از مصاحبه برانگیخته، دلایلی که به وسیله 54 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در پیوند با نادیده گرفتن بازخوردِ استادهای راهنما ارائه شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. با بهره گیری از روش طبقه بندی استنتاجی، دلیل های دانشجویان در چهار گروه معناییِ کلی بودن، ناواضح بودن، ناهمخوانیِ بازخورد با توانایی های دانشجویان و نگهداری از استقلال و مالکیت متن، گروه بندی شدند. یافته ها نشان دادند که هر دو گروه کارشناسی ارشد و دکترا، ناواضح بودن و کلی بودن را به عنوان عمده ترین عوامل به کار نبستن بازخوردها در متن بر شمردند. همچنین، یافته ها نشان دهنده تفاوت هایی میان دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بود. این گونه که دانشجویان دکترا به میزان معناداری بیش از دانشجویان کارشناسی ارشد برای نگهداری از استقلال فکری و مالکیت متن، بازخوردِ استاد راهنما را نادیده گرفتند. از سوی دیگر، دانشجویان کارشناسی ارشد، شمار بیشتری از بازخوردها را به سبب ناهمخوانی با توانایی های خود پیاده سازی نکردند
۱۳.

Multisensory Teaching and Beta and SMR Oscillatory Activities in Foreign Language Vocabulary Retention: A Neurolinguistic Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Beta wave Beta1 wave foreign language vocabulary retention Multisensory teaching QEEG

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
Retention and learning are neurolinguistic and psycholinguistic processes. The brain electrical response to the cognitive processes that happen in the cortices is inescapable. During neuronal activities, created waves can be recorded and displayed by quantitative electroencephalogram (QEEG) in a non-invasive form. Beta waves are created by thinking, learning, computations, reasoning, attention, and problem-solving activities. This study's primary goal is to objectively investigate the variables impacts of multisensory and non-multisensory methods of instruction on vocabulary retention concerning beta and beta1 waves frequency changes. To meet the purpose, some pre-school novice male and female foreign language learners (age: 5-6 years) participated in this study voluntarily and were assigned into two experimental groups: The Multisensory (three girls and four boys) and Non-multisensory (one girl and six boys) teaching groups. The analyses of the collected data on pre- and post-brain QEEG records of beta and beta1/SMR waves' variations indicated no significant difference between the two groups in the brain oscillatory changes. However, the case study analyses specified the supremacy of beta1 frequency ranges in the Multisensory post-records. The comparative findings of pre- and post-Expressive One Word-Picture-Matching Test (EWPMT) showed that the Multisensory group outperformed the Non-multisensory one; besides, a significant positive relationship was found between beta wave frequency changes on Fp1 and mean score of EWPM post-test in the Multisensory group. The study concluded that the multisensory approach could be a promising method to improve retention at the pre-school level.   
۱۴.

Do official curricula reflect critical thinking? The educational objectives of the English literature curricula in Iran in light of Bloom's revised taxonomy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Blooms Revised Taxonomy Critical thinking Curriculum Educational Objective English Literature Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
The present study investigated the educational objectives of the English literature curricula at the undergraduate and graduate levels at Iranian universities based on Bloom’s revised taxonomy. Using a detailed checklist based on Bloom’s revised taxonomy and the respective classifications, the educational objectives associated with knowledge ( factual, conceptual, procedural , and metacognitive ) and cognitive ( remember , understand , apply , analyze , evaluate , and create) dimensions were analyzed. The results of the content analysis revealed the dominance of the lower-order thinking skills in the undergraduate curriculum and the prevalence of the higher-order thinking skills in the graduate curriculum. The results showed that the most frequent objective in terms of the knowledge domain was understand in both curricula. Regarding the knowledge dimension, conceptual and procedural knowledge occurred most often at both curricula, confirming that acquiring the knowledge of concepts and the processes safeguards the commended quality for the curriculum designers. Moreover, it was found that the metacognitive-related categories were almost missing from the categories. The results of the cross-tabulation revealed the superiority understand / conceptual in BA and the supremacy of understand/procedural in MA objectives. The findings entail the revisions of the educational objectives to accommodate critical thinking. The findings have pedagogical implications for EFL teachers, the curriculum developers, and policy makers.
۱۵.

A Typology of Supervisor Written Feedback on L2 Students’ Theses/Dissertations(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: academic writing Feedback second language writing Supervisor feedback

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۵
The present study aimed at providing a typology of Iranian supervisors’ written feedback on L2 graduate students’ theses/dissertations and examining the way different speech functions are employed to put the supervisors’ thoughts and feelings into words. In so doing, a corpus of comments, including 15,198 comments provided on 87 TEFL theses and dissertations by 30 supervisors were analyzed. We employed an inductive category formation procedure to form the typology of comments, and followed a deductive procedure to put the comments into the three categories of expressive, referential, and directive speech functions. The findings showed that supervisors provided seven main categories of comments on theses and dissertations: grammar and sentence structure, content, method, organization, references, formatting, and academic procedures. Furthermore, the findings indicated that supervisors employed comments with different patterns and for different purposes on MA and PhD students’ texts.
۱۶.

Comparative Study of Degree of Bilingualism in Lexical Retrieval and Language Learning Strategies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Advanced Bilinguals Degree of Bilingualism Intermediate Bilinguals Language Learning Strategies Lexical Retrieval

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
This study compares lexical retrieval amongst monolinguals and intermediate bilinguals and advanced bilinguals. It also investigates the possible effects of their language learning strategies on their respective lexical retrieval advantage. The study used a mixed methods design and the groups consisted of 20 Persian near-monolinguals, 20 Persian-English intermediate level bilinguals, and 20 Persian-English high-proficiency bilinguals. Auditory and visual lexical Memory Span Tasks were utilized to evaluate the lexical retrieval of all the language groups. The way that bilinguals used their L2 on a daily basis was examined using semi-structured interviews. It was suggested that the knowledge of two languages will not necessarily result in lexical retrieval advantages in bilinguals when compared to monolinguals. However, it was found that the specific language learning strategies used by the bilinguals could potentially influence their lexical retrieval advantages. Furthermore, when comparing lexical retrieval in different language proficiency groups, the method by which bilinguals manage their two languages as well as the environment they are located in should be taken into consideration.
۱۷.

Computer, Information and Multimedia Literacy among EFL Teachers: Construction and Validation of a Scale

کلید واژه ها: Distance learning Computer Literacy Information Literacy Multimedia Literacy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۸
Distance education pedagogy to be successful requires teachers with different levels of computer, information, and multimedia literacy. Teachers' computer literacy has caught considerable attention due to the great opportunities provided by modern technology for promoting language education. The present study explored computer, information, and multimedia literacy of 255 Iranian EFL teachers. To collect data, we developed and validated Computer, Information, and Multimedia Literacy Questionnaire for EFL Teachers (CIM-LQ for EFL Teachers), a five-point Likert scale questionnaire containing three sections to examine the participants' responses. The obtained data were analyzed using SPSS software version 20.  The findings revealed that the level of EFL teachers' multimedia and information literacy ranged from low to moderate which necessitates improving teachers' training courses and preparing them for implementing technologies in real language teaching contexts. The findings have implications for both teacher education programs including both pre-service and in-service teacher training courses and EFL teachers' practice. 
۱۸.

Intra-Individual and Inter-Levels of Metacognition across EFL Writing Tasks of Multi Difficulty Levels(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Metacognition metacognitive strategies Multi-difficulty level Socially shared metacognition task difficulty

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
This study investigated the quality of metacognition at its inter-individual level, i.e., socially-shared metacognition, across two collaborative writing tasks of different difficulty levels among a cohort of Iranian EFL learners. Moreover, it examined the correlation between the individual and the social modes of metacognition in writing. The analysis of think-aloud protocols of a number of pre-intermediate and advanced EFL learners revealed instances of episodes in which peers used metacognitive activities at pair level. Besides, comparing think-aloud protocols of tasks indicated more frequent and longer use of socially-shared metacognitive episodes in more difficult writing tasks. The study also found high correlation between the social mode of metacognition in L2 writing and learners’ individual metacognition. The pedagogical implications include the provision of learning opportunities in which learners are challenged to exploit metacognitive strategies, such as planning, monitoring, and self-evaluating.
۱۹.

Learner Engagement with Structuring and Problematizing in Scaffolded Writing Tasks: A Mixed-MethodsMultiple Case Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learner engagement Structuring scaffolds Problematizing scaffolds

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
The present study set out to delineate to what extentfive intermediate learners engaged in structuring and problematizing scaffolding in two writing tasks. The study aimed at illuminating how the participants engaged with structuring and problematizing scaffolds cognitively, behaviorally, and affectively.  Learners’ written essays, think-aloud protocols, and interviews shaped the data sources which were analyzed both quantitatively and qualitatively. Modifications made in the final drafts were quantitatively analyzed to provide insight into the behavioral engagement of participants with scaffolds. The profundity of cognitive engagement was gauged by the interview questions designed to elicit the depth of processing and illuminate whether participants had merely noticed the existence of a problem or they had understood what was required to be done. Researcher also compared the use of cognitive and metacognitive operations after learners were presented with structuring and problematizing scaffolds through the analysis of think-aloud protocols generated in final drafts each session. Finally, attitudinal and affective engagement was gauged qualitatively through interviews.  The results indicated that structuring scaffolds engaged learners more behaviorally, cognitively, and affectively compared to problematizing scaffolds. Implications for instructors and material developers are discussed.
۲۰.

نقش پیچیدگی تکلیف، شرایط انجام تکلیف و خودنظم جویی فراگیران زبان در مهارت نوشتن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیچیدگی تکلیف نوشتار خودنظم جویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۶۴
در این پژوهش، تأثیر ایجاد تغییر در بار شناختی تکلیف و شرایط اجرای آن در عملکرد نوشتاری فراگیران زبان مطالعه شده است. بررسی رابطه بین خود نظم جویی فراگیران و تولید نوشتاری انفرادی و مشارکتی آن ها در تکالیفی متفاوت ازنظر پیچیدگی شناختی، هدف دیگر تحقیق حاضر است. 122 فراگیر زبان انگلیسی به طور تصادفی در چهار گروه تقسیم شدند و چهار نوع تکلیف ساده- انفرادی، ساده- مشارکتی، پیچیده- انفرادی و پیچیده- مشارکتی را انجام دادند. داده های جمع آوری شده با تحلیل واریانس چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که شرایط انجام تکلیف باعث ایجاد تفاوت معنا داری در صحت نوشتاری فراگیران زبان شد؛ ولی پیچیدگی تکلیف تفاوت چشمگیری در اَبعاد مختلف نگارش آن ها ایجاد نکرد. فراگیرانی که تکلیف ساده را به طور مشارکتی انجام دادند، بالاترین میانگین را در صحت نوشتاری به دست آوردند. همچنین، خودنظم جویی فراگیرانی که تکلیف پیچیده را به شکل انفرادی انجام دادند، همبستگی مثبت معنا داری با صحت نوشتاری آن ها نشان داد. یافته های ما بر نیاز به توجه بیشتر به شرایط انجام تکلیف و تفاوت های فردی فراگیران در مدل ها و چارچوب های ارائه شده برای طراحی و تنظیم تکالیف، تأکید می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان