مطالب مرتبط با کلید واژه

رده های سنی


۱.

پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشته های ورزشی روزنامه های سراسری رده های سنی تصاویر ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
هدف از این پژوهش، تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامه های سراسری پرشمارگان کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت تحلیل محتوا انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال1391 ده روزنامه سراسری پرشمارگان بود. روش تحقیق حاضر از نوع استراتژی توصیفی- تحلیلی بوده که داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگة کدگذاری که ضریب پایایی و روایی آن تایید شد استفاده گردید. بر مبنای یافته ها، از مجموع 720 روزنامه مورد تحلیل، 8778 خبر رصد شده است کهبیشترین خبر مربوط به فوتبال با 5/60% اخبار و کمترین خبر مربوط به هندبال با 2/0% اخبار می باشد. همچنین، از میان اخبار بررسی شده، بیشترین اشاره مربوط به گروه سنی بزرگسالان با 8/74% و کمترین اشاره مربوط به رده سنی پیشکسوتان با 01/0% است. درمجموع اخبار، 3785 خبر با تصویر منتشر شده بود که از این میان، 78/65% از تصاویر برای فوتبال می باشد و کشتی به عنوان دومین رشته ورزشی، 21/7% از تصاویر را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین، به نظر می رسد که مطبوعات سراسری باید با رعایت تعداد مخاطب و نیازهای آنان در بخش ورزشی ، نگاه همه جانبه تری به رشته های ورزشی و رده های سنی مختلف داشته باشند و به تدریج، از قالب ها و کلیشه های موجود درآمده و از تمام پتانسیل های ورزش استفاده نمایند.
۲.

پیش بینی تصویر بدن ایده آل رده های مختلف سنی زنان بر اساس انعطاف پذیری تصویر بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف این پژوهش، بررسی تصویر بدن ادراک شده و ایده آل  در رده های سنی مختلف زنان و مطالعه نقش انعطاف پذیری تصویر بدنی بود. این پژوهش از نوع ارتباطی و علی مقایسه ای بود و 345 نفر از زنان در استان های خراسان، سمنان و البرز در این پژوهش مشارکت کردند. تصویر بدن ایده آل و تصویر بدن ادراک شده بر اساس مقیاس تصویری استانکارد و همکاران (1983) و بدن واقعی از طریق محاسبه شاخص توده بدن اندازه گیری شد. همچنین انعطاف پذیری تصویر بدنی از طریق پرسش نامه انعطاف پذیری تصویر بدنی ساندوز و همکاران (2013) اندازه گیری شد. نتایج پژوهش نشان داد در حال حاضر انتخاب بدن ایده آل زنان با واقعیت و شرایط کنونی آنها فاصله دارد. زنان در ادراک صحیح بدن خود و با شدت بیشتر در ادراک صحیح بدن ایده ال خود درست عمل نمی کنند. اثر سن و وزن تا حدی در انتخاب نمایه ایده آل تأثیر گذار بوده است، با این وجود، تقریباً همه زنان بدن لاغرتر از بدن ادراک شده خود را به عنوان بدن ایده آل انتخاب کرده اند. سه متغیر "بدن واقعی"، "بدن ادراک شده" و "بدن ایده آل" در دوره های سنی نوجوانی و جوانی تفاوت معناداری با دوره های بزرگسالی و میانسالی دارد. انعطاف پذیری تصویر بدنی، پیش بینی کننده معنادار تصویر بدن ایده آل است و افراد منعطف تر، بدن ایده آل واقع بینانه تری را انتخاب می کنند. ایجاد انعطاف پذیری مثبت از تصویر بدنی و انتخاب بدن ایده آل واقع بینانه به زنان گروه های سنی مختلف کمک می کند تا رویکردهای تمرینی متناسب خود را انتخاب نمایند.