نیما رنجی جفرودی

نیما رنجی جفرودی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

رویکرد آینده نگرانه در تدوین برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه برنامه هفتم توسعه رویکرد آینده نگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۶
در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه اى و بررسى اسنادى به صورت نظرى و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پی اده س ازی تفک ر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتم اعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .  
۲.

بررسی تأثیر مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری بانکداری الکترونیک نظریه توسعه یافته تداوم فناوری استفاده مستمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۴
هدف: این مطالعه از معدود مطالعاتی است که نسبت به ادغام مدل تناسب فناوری وظیفه و نظریه تداوم فناوری اقدام نموده و توضیح کامل تری از مکانیسم علی زیربنای روابط و بینش منحصربه فرد ارائه می دهد . هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک سپه استان گیلان است.   روش: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری اطلاعات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانکداری الکترونیک هستند ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و برای تجزیه تحلیل ازنرم افزار اس پی اس و پی ال اس استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های نظریه توسعه یافته تداوم فناوری بر تمایل به استفاده مستمر از بانکداری الکترونیک بانک مثبت و معنادار بوده است. همچنین فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی های فعالیت و فناوری بر تناسب فناوری با فعالیت و سهولت ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد. تناسب فناوری با فعالیت بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده در مشتریان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: گسترش تئوری تداوم فناوری تأیید می کند عواملی که در مدل تداوم فناوری یکپارچه جدید توسعه یافته الصاق شده اند، مهم بوده و باید مدیران بر تأیید انتظارات و رضایت کاربر تمرکز نمایند .
۳.

مددکاری اجتماعی و کیفیت زندگی مبتنی بر ویژگیهای شخصیتی جانبازان (مورد مطالعه خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۹
مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان بهره مندی جانبازان از خدمات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران وکیفیت زندگی باتوجه به نقش تعدیل گر ویژگیهای شخصیتی انجام می شود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 22000جانبازاستان گیلان می باشد روش نمونه برداری از نوع غیر احتمالی در دسترس می باشد. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه از نوع محدود است، از فرمول کوکران جامعه ی محدود برای انتخاب نمونه استفاده گردید و حجم نمونه 300 نفرانتخاب گردید .به منظورتحلیل داد ه های پژوهش واستنباط وآزمون فرضیات، از روش الگوی معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار PLSاستفاده شد.نتایج نشان داد که بین خدمات بهداشتی،مسکن،آموزشی و فرهنگی،ورزشی و تفریحی بنیاد شهید با کیفیت زندگی جانبازان ارتباط معنی داری وجود دارد. ویژگی های شخصیتی رابطه بین خدمات بنیاد شهید با کیفیت زندگی ایثارگران ارتباط را تعدیل نمی کند.
۴.

تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباطات سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی ارتباطات سازمانی نیازهای روان شناختی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف این مقاله، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر ارتباطات سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی در سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران به تعداد 311 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از جدول مورگان استفاده شده است که براساس این جدول تعداد نمونه آماری،  108 نفر برآورد گردید. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی به حساب می آید. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه استاندارد، داده های این پژوهش گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی بر ارتباطات سازمانی  کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی تأثیرگذار است. همچنین، هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری بر ارتباطات سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی نیازهای روان شناختی تاثیرگذار است. درنتیجه، با استفاده از هوش فرهنگی می توان مکاشفه ها و قوانین جدیدی را برای تعامل اجتماعی در محیط فرهنگی نوین و بدیع ازطریق ارتقای پردازش اطلاعات در یک سطح عمیق تر توسعه داد و با ارضای نیازهای روانی، پایه شرایط لازم برای رشد روان شناختی، انسجام یافتگی و نشاط ذهنی را فراهم آورد و زیربنای طیف وسیعی از رفتارهای فرد و ارتباطات سازمانی  را تبیین نمود.
۵.

تأثیر بیماری های اسکلتی عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل گر ذهن آگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیماری های اسکلتی عضلانی چرخش شغل استرس شغلی ذهن آگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان ها به اشکال مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی می شود، اما بدون تردید همه آن ها بر پایه تلاش های جسمی و روانی منابع انسانی خود اداره و هدایت می شوند. در سازمان ها بروز بعضی عوامل مانند شرایط پراسترس محیط کاری، آسیب های جسمی و برخی عوامل دیگر باعث می شود کارکنان تصمیم به جابجایی در شغل بگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسى تأثیر بیماری های اسکلتی عضلانی بر تمایل به چرخش شغل با توجه به نقش میانجی استرس شغلی و نقش تعدیل کنندگی ذهن آگاهی آتش نشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور بود. این پژوهش توصفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه آتش نشانان اداره بنادر و دریانوردی کل کشور هستند که تعداد آن ها 598 نفر بود. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری خوشه ای است. حداقل تعداد نمونه در این پژوهش 280 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه های استاندارد اسکلتی-عضلانی، ذهن آگاهی، استرس شغلی و چرخش شغل در نظر گرفته بود. برای بررسی روایی پرسش نامه ها از ضرایب  روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشانامه ها با استفاده از ضریب  آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش الگویابی معادلات ساختارى و نرم افزار   Smart PLSمورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیماری های اسکلتی-عضلانی بر استرس شغلی تأثیر مثبت دارد، بیماری های اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی بر چرخش شغل تأثیر مثبت دارد. بیماری های اسکلتی-عضلانی از طریق استرس شغلی بر چرخش شغل تأثیر دارد. ذهن آگاهی تأثیر بیماری های اسکلتی-عضلانی بر استرس شغلی را تعدیل می کند. لذا می توان نتیجه گیری کرد که بیماری های اسکلتی-عضلانی  با توجه به نقش استرس شغلی و ذهن آگاهی در بروز تمایل فرد به چرخش شغل تأثیر می گذارد. همچنین، این مطالعه، تایید می کند که درد فیزیکی واقعی را می توان با ذهن آگاهی فرد کاهش داد.
۶.

ارزیابی مولفه های سبزگرایی برعملکرد کوتاه مدیران غرب وشمال غرب کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اثرات مقیاس عملیات سازمان مدیریت سبز مسئولیت اجتماعی شرکت ها تحلیل رگرسیونی سلسله مراتب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۴
در این مقاله ،اثرات مقیاس عملیات سازمان،سلسله مراتب،مدیریت سبز ومسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان شاخص ها و متغیرها موثر بر روی جهت گیری زمانی مدیران ارشد به روش ها مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد که مدیران سبز وپایبند به مسئولیت اجتماعی به عملکردکوتاه مدت در سطوح اهمیت مختلف ،توجه دارند.همچنین،نتایج نشان می دهد که مدیران ارشد شرکت های که دارای مقیاس بزرگتر از فعالیت و سلسله مراتب بیشتر هستند،بیشتر به عملکرد کوتاه مدت توجه می کنند. مدیران ارشد به دلیل اینکه در تصمیم گیری های استراتژیک شرکت می کنند،اصلی ترین بازیگران سازمان هستند.با تصمیمات خود آینده سازمان را می سازند.این تحقیق به دنبال چگونگی رابطه ای میان مدیریت سبز،مسئولیت اجتماعی شرکت،مقیاس عملیات،سلسله مراتب برجهت گیری زمانی تصمیمات مدیران ارشد سازمانها است. سهامداران درجایگاه مالکیت شرکت قرار دارند فشار آنها بر روی مدیران ارشد، تصمیمات را در سازمانها به سمت جهت گیری وتمرکز کوتاه مدت سوق می دهد.جامعه آماری حدوداً 200نفرازمدیران شرکتها وسازمانهای غرب وشمال غرب کشور،تعداد نمونه آماری 132نفر درنظر گرفته شد.شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد.باتوجه به اینکه آلفبای کرونباخ برای تمامی سوالات بالای 7. می باشد،نشانده دهنده پایای بالای پرسشنامه می یاشد.برای تجزیه وتحلیل داده ها حاصل از پرسشنامه از نرم افزارspss))وبرای آزمون فرضیات پس از بررسی نرمالیته توزیع متغیرها(کلموگروف اسمیرنوف) از آزمون های رگرسیون واسپیرمنیا پیرسون استفاده شد.
۷.

نقدی بر تفکر برنامه ریزی متمرکز دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه برنامه ریزی برنامه ریزی متمرکز آسیب شناسی نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۱
هدف: اگرچه برنامه ریزی توسعه در ایران دارای سابقه بوده، اما همچنان از منظر توسعه متوازن در کشور پیشرفت چندانی ایجاد نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نظام برنامه ریزی متمرکز کشور است و می کوشد نقاط ضعف و چالش های آن را به همراه ارائه راهکار مورد توجه قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به بررسی نحوه مواجه برنامه ها و سایر اسناد بالادستی به موضوع برنامه ریزی متمرکز می پردازد. این پژوهش بر آن است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با مرور نظام مند منابع، به ارزشیابی، ترکیب و ارائه راهکار در مورد برنامه ریزی متمرکز بپردازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تغییر مسیر موجود و حرکت به سمت کاهش شکاف های فعلی نیازمند تغییرات جدی در تفکر برنامه ریزی متمرکز است و باید به سمت برنامه ریزی غیرمتمرکز، منطقه گرا و متکثر حرکت کرد. همچنین، شناسایی چالش های برنامه ریزی متمرکز در ایران می تواند به سیاستگذاران و مجریان سیاست ها کمک کند که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه به چالش های اشاره شده توجه کنند تا در مرحله اجرا با مشکلات کم تری روبه رو شوند. ارزش/ اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی و طیف گسترده منابع داده ها باعث می شود که دسته بندی جدیدی از چالش های برنامه های متمرکز در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست ها را پوشش می دهد. پژوهش حاضر توانسته است پایه نظری قابل دفاعی برای برنامه ریزی در نظام اداری در برنامه توسعه در ایران پیشنهاد دهد و به ارتقای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کمک کند.
۸.

تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام دهی شعب بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد وام دهی بانکی ریسک نقدینگی اعتبارسنجی مشتری وام و تسهیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .
۹.

تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تناسب فرد سازمان، هویت سازمان، و حمایت سازمانی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد عاطفی مسئولیت اجتماعی تناسب فرد سازمان هویت سازمانی حمایت سازمانی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
منابع انسانی کارامد به دلیل کمیابی و جانشین ناپذیری اهمیت بسیاری دارد، از این رو سازمان ها برای حفظ سرمایه انسانی ماهر و توسعه تعهد آن ها تلاش می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تناسب فرد سازمان، هویت سازمان، و حمایت سازمانی ادراک شده می پردازد. با بررسی 177 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد بندر انزلی نتایج معادله های ساختاری نشان می دهد که تاثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراک از تناسب فرد سازمان مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر ادراک از تناسب فرد سازمان بر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده مثبت و معنادار است. در ادامه، نتایج نشان می دهد که تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی کارکنان مثبت و معنادار است. تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی رابطه بین تناسب فرد سازمان و تعهد عاطفی کارکنان نیز به شکل مثبت و معناداری تایید می شود.
۱۰.

بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی از طریق فرایند مدیریت دانش، سرمایه فکری و نوآوری (مطالعه موردی: دانشکده های فنی حرفه ای استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی های مدیریت دانش سرمایه فکری عملکرد سازمانی فرآیند مدیریت دانش نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
توسعه آموزش های فنی حرفه ای در کشور های در حال توسعه مورد توجه بوده و دانشکده های فنی و حرفه ای باید با استفاده از برنامه های دانش محور و با تمرکز بر نوآوری موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم سازند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی از طریق فرایند مدیریت دانش، سرمایه فکری و نوآوری دانشکده های فنی حرفه ای استان گیلان می باشد. این تحقیق بر اساس نوع هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشکده های فنی حرفه ای استان گیلان به تعداد 150 نفربوده که 107 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جامعه به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و PLSاستفاده شد.فرضیه های ارائه شده در تحقیق، در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بودند که توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرآیند مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان، سرمایه فکری و نوآوری بر عملکرد سازمانی، فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی از طریق سرمایه فکری و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی از طریق نوآوری در دانشکده های فنی حرفه ای استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان