تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق)

تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق)

آموزش، مشاوره و روان درمانی (تعالی مشاوره و روان درمانی) دوره ششم تابستان 1396 شماره 22 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی علل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: علل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان تحلیل عوامل اکتشافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 803
هدف: هدف این تحقیق بررسی عوامل کاهش انگیزه فعالیت پژوهشی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان بود. روش: روش این پژوهش روش توصیفی از نوع تحلیل عوامل اکتشافی، بود. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان در سال تحصیلی 96-1395 به امر تحصیل و تدریس مشغول بودند، نمونه 220 نفری از دانشجویان پیوسته دوره کارشناسی با عنایت به جدول مورگان و کرجسی و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش های آمار توصیفی مانند جدول فراوانی و درصد و نمودار ستونی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 به کار برده شد و برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل عاملی ، پس از چرخش عامل های استخراج شده به شیوه واریماکس، مشخص نمود که پنج عامل (علل اداری و مدیریت سازمانی، علل امکانات محیطی، علل علمی، علل حرفه ای و علل فردی) در مجموع 87/62 از واریانس متغیرها را تبیین می نماید. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق پاسخ دهندگان پنج عامل (عوامل اداری، عوامل امکانات محیطی، عوامل فنی، عوامل علمی و عوامل فردی) را عوامل کاهش انگیزه پژوهش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان معرفی کردند.
۲.

بررسی رابطه بین طرحواره ناسازگار اولیه و سلامت روانی باتوجه به نقش میانجی گرانه ناگویی خلقی در زوجین ناسازگار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طرح واره ناسازگار اولیه سلامت روانی ناگویی خلقی زوجین ناسازگار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 354
هدف: پژوهش حاضر با هدف ررسی رابطه بین طرح واره ناسازگار اولیه وسلامت روانی با توجه به نقش میانجی گرانه ناگویی خلقی در زوجین ناسازگار شهرستان میاندوآب انجام شد. روش:. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل76 زوج از زوجین ناسازگار شهرستان میاندوآب که به منظور رفع مشکلات ناسازگاری در سال 1394به مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند بود. . در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه طرح واره ناسازگار اولیه یانگ (2006)،پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و هیلیر (1979) و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو (1994)استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای کولوموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین طرح واره ناساز گار اولیه و سلامت روانی همبستگی منفی و معنادار(05/0p≤ )، بین نا گویی خلقی و سلامت روانی همبستگی منفی و معنادار (05/0p≤ )و بین طرح واره ناساز گار اولیه و ناگویی خلقی همبستگی مثبت و معنادار(05/0p≤ ) وجود دارد. باتوجه به نتایج تحلیل مسیر، تأثیر مستقیم طرح واره ناسازگاری اولیه بر سلامت عمومی منفی و معنادار (05/0p≤ )و تأثیر غیرمستقیم این متغیر بر سلامت روانی با توجه به نقش ناگویی خلقی منفی ومعنادار(05/0p≤ ) بود. نتیجه گیری: طبق یافته ها ی پژوهش طرحواره های ناسازگار هم بر سلامت روانی و هم بر ناگویی خلقی اثر مستقیم دارد و ناگویی خلق به عنوان یک متغیر میانجی بین طحواره های ناسازگار اولیه و سلامت روانی عمل می کند. نتایج این پژوهش تلویحات کاربردی در مورد درنظر داشتن ناگویی خلقی به عنوان یک متغیر میانجی گر مهم دارد.
۳.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 953
هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD انجام شد . روش :پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.در یک پژوهش نیمه تجربی، 20 نفر از مادران مراجعه کننده به مرکز آشیان در شهرستان مهاباد، در سال 1395 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گروه کنترل (10 ) جایگزین شدند. گروه مداخله با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اموزش دیدند و گروه کنترل اموزشی دریافت نکردند.ابزار پژوهش پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود . تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد. یافته : نتایج نشان داد: 1. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD مؤثر است. همچنین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تمامی خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی معنی دار بوده است (05/0>P) به غیراز خرده مقیاس خودمختاری و روابط مثبت . نتیجه گیری : بر اساس نتایج این پژوهش می توان از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جهت افزایش بهزیستی روان شناختی مادران کودکان ADHD استفاده نمود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲