جعفر محمدی برزگر

جعفر محمدی برزگر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تحلیل فضایی کانون های سرقت داخل خودرو در سرکلانتری پنجم تهران بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم سرقت داخل خودرو تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرکلانتری پنجم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
زمینه و هدف: جرم دارای ظرف مکانی و زمانی منحصربه فرد است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می سازد و باعث می شود تا رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل فضایی کانون سرقت داخل خودرو در سرکلانتری پنجم تهران بزرگ انجام پذیرفته تا مناطق جرم خیز شناسایی شود.<br /> روش شناسی: روش مورد استفاده در پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد، برای شناسایی الگوهای مکانی از مدل آماری گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده، مهم ترین آزمون مورد استفاده مرکز متوسط و بیضی انحراف از معیار می باشد و از روش تخمین کرانل به عنوان روش آماری گرافیک مبنا استفاده شده است و برای تحلیل آماری و تحلیل گرافیکی از نرم افزار GIS و نرم افزار جانبی Crime analysis استفاده شده است. <br /> یافته ها: ویژگی های فیزیکی اجتماعی مکان های جرم و مکان های ﻣﺠﺎور آن ها با ﺑﺮوز بزه کاری ارتباط دارند، همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز تهران را محدوده های پرازدحام در طول روز و کم تراکم در طول شب شکل می دهند و بیشتر جرایم را در محدوده های تجاری و اداری که محدودیت پارکینگ عمومی دارد اتفاق می افتد.<br /> نتایج: مکان های پارک اتومبیل برای زمان طولانی، نظیر پارکینگ های نزدیک پایانه ها، خطوط مترو، اماکن تجاری و اداری و تفریحی به عنوان یکی از مکان های مناسب برای سرقت داخل خودرو عمل می کنند. هدف ها و آماج های جرم، فراوان است و صاحبان ماشین ها معمولاً تا ساعت ها به محل بازنمی گردند. سرقت در این محل ها برخلاف مناطق مسکونی معمولاً در طول روز اتفاق می افتد و غالباً زمان زیادی برای ارزیابی ریسک های احتمالی ناشی از ارتکاب جرم وجود دارد.
۲.

نقش مرکز فرماندهی و کنترل در مدیریت بحران های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران بحران های اجتماعی نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و هدف: نیروی انتظامی مهم ترین سازمان تأمین کننده نظم و امنیت در کشور است و درصورت بروز بحران به عنوان نیروی مقدم با آن مواجه می شود، این نیرو پیوسته با بحران های اجتماعی روبروست و برای مدیریت آن نیازمند یک مغز متفکر و هدایت گر است؛ در این بین نقش مرکز فرماندهی و کنترل بسیار مهم است؛ هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در مدیریت بحران های اجتماعی است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش 185 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه برای فرضیه اول، توسط آلفای کرونباخ 76/0، فرضیه دوم، 79/0 و فرضیه سوم، 81/0 به دست آمد. در پردازش و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای تعیین اولویت مولفه ها، از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: بیشترین تاثیرگذاری مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در مدیریت بحران های اجتماعی به ترتیب مربوط به هماهنگی و هدایت عملیات، پردازش اطلاعات و تشخیص به موقع بحران و جمع آوری اطلاعات است. نتایج: مهم ترین مؤلفه ها نیز به ترتیب اولویت شامل: فراهم کردن موقعیت تصمیم گیری و آگاهی از وضعیت، پردازش اطلاعات، نمایش وضعیت نبرد و تشخیص به موقع بحران، پیشگیری از تداخل و تناقض بین فعالیت رده ها و  وحدت فرماندهی در زمان مواجهه با بحران های اجتماعی است.
۳.

شناسایی حوزه های تأثیرگذار تهدید نرم با رویکرد انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدید نرم حوزه های تهدید نرم نشانه ها و پیامدهای تهدید نرم رویکرد انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
زمینه و هدف: تهدید نرم به روحیه و روان ملت ها، به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می کند، عزم و اراده ملت ها را از بین می برد و مقاومت و دفاع از آرمان ها و سیاست های نظام را تضعیف می کند. هدف پژوهش حاضر شناخت حوزه های تأثیرگذار تهدید نرم است تا کاربران انتظامی بتوانند از ابزارها و شیوه های مناسب تری برای پیشگیری، مقابله و یا کاهش اثر تهدید نرم بهره گیری کنند. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نوع پژوهش های آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) است و به صورت پیمایشی انجام شده است، در روش کیفی از تحلیل محتوا استفاده شده و داده های آن با استفاده از مصاحبه عمیق به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه در این مرحله، 10 نفر از صاحب نظران این حوزه و در مرحله دوم برای تعیین اولویت مولفه ها با رویکرد انتظامی، اطلاعات موردنظر از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. حجم جامعه نمونه 89 نفر، پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده و برای تعیین اولویت و تحلیل مولفه ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس و فریدمن استفاده شد. یافته ها: 42 مولفه شناسایی شد که مهم ترین مولفه ها، بی ثباتی سیاسی از طریق تبلیغ ناکارآمدی نظام؛ تضعیف و از بین بردن الگوهای رفتاری نظام هویتی، ملی، دینی؛ القای غم، یاس و ناامیدی در جامعه؛ القای بحران، رکود اقتصادی و گرانی؛ الگوسازی و القای مدیریت موفق غرب گرا؛ و القای بی نیازی و جلوگیری از دستیابی به دانش برتر و تضعیف روحیه پایداری و مقاومت ملی است. نتایج: تهدید نرم از دیدگاه انتظامی بر 7 حوزه شامل: حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی، علمی- فن آوری و دفاعی- امنیتی تاثیرگذار است.
۴.

موانع و راهکارهای پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری انتظامی جرم هرزه نگاری فضای سایبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: جرایم هرزه نگاری یکی از جرایم شایع در  فضای سایبر است. یکی از وظایف پلیس در جامعه پیشگیری از این نوع جرایم در جامعه می باشد اما در عمل این پیشگیری انتظامی با موانعی روبرو شده است. هدف از این پژوهش شناسایی موانع و راهکارهای پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی است از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل20 نفراز مدیران و خبرگان حوزه فضای سایبر و روش نمونه گیری هدفمند می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه استفاده و روایی یافته ها از طریق نظر سایرخبرگان(تکنیک تثلیث) و پایایی با هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان انجام پذیرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و از نرم افزار مکس کیودا بهره برداری گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد موانع پیشگیری انتظامی از جرایم هرزه نگاری در فضای سایبر دارای موانع سلبی می باشد که این موانع از چهار مضمون چالش قضایی، چالش قانونی، چالش اجرایی و چالش منابع و امکانات و در مجموع از34مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است و راهکارهای ایجابی رفع آن نیز از چهار مضمون رفع موانع قانونی،ایجاد بسترهای قضایی،توانمند سازی اجرایی و تخصیص منابع و امکانات تشکیل و که آنها نیز در مجموع از 30مضمون سازمان دهنده تشکیل شده است نتیجه گیری: در صورتیکه بسترهای قانونی و قضایی لازم برای پلیس فراهم گردد و امکانات و منابع لازم تامین و موانع اجرایی پلیس کاهش یابد امکان موفقیت پلیس در پیشگیری از جرایم هرزه نگاری بسیار زیاد خواهد بود با این وصف این بسترها عمومأ خارج از حیطه اختیارات پلیس بوده ودر اختیار قوای سه گانه می باشد بنابراین موفقیت پلیس برای پیشگیری از این جرم در فضای سایبر تا حدود زیادی مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز برون سازمانی درسطح کلان و  ودر حوزه داخلی رفع موانع درون سازمانی می باشد.
۵.

نقش ارزش های اجتماعی در سبک زندگی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با تأکید بر تهدید نرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های اجتماعی سبک زندگی تهدید نرم فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
زمینه و هدف: فرماندهان و مدیران به عنوان عضوی از جامعه، تحت تأثیر ارزش های اجتماعی قرار داشته و این ارزش ها سبک زندگی آن ها را پدید می آورد. پژوهش پیش رو، ضمن احصاء ارزش های مهم اجتماعی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی به این پرسش پاسخ می دهد که این ارزش ها چه تأثیری در سبک زندگی آن ها دارد و آیا آن ها در این رهگذر تحت تأثیر تهدید نرم قرارگرفته اند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری شامل 102 نفر از فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی است که ضمن تحصیل، در دانشگاه علوم انتظامی امین، در جایگاه های میانی دارای مشاغل فرماندهی و مدیریتی هستند. به منظور سنجش ارزش ها و سبک زندگی از پرسش نامه محقق ساخته ارزش های اجتماعی و پرسش های سنجه مذهبی و همچنین از پرسش نامه سبک زندگی کور کوران و فیشر (2006) با جرح وتعدیل جزئی بهره برداری شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عامل تأییدی و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان می دهد ارزش های اجتماعی درستکاری، منزلت اجتماعی، عشق به مردم، فضای زیست، احترام، مذهبی بودن و تعهد به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی دارند. ضرایب ارزش های احترام با بتای 660%، میزان مذهبی بودن با بتای 517% و تعهد با بتای 175% نسبت به سایر ارزش ها از میانگین کمتری برخوردار است. نتایج: پایین بودن ضرایب بتای تعدادی از ارزش های مهم اجتماعی مانند احترام، مذهبی بودن، تعهد و همچنین تأثیر بالای شاخص های سبک زندگی مانند مدگرایی و ازسویی کم توجهی به شاخص هایی مانند تنوع، یادگیری، شور و اشتیاق در بین طیف یادشده می تواند زمینه های تهدید نرم در این حوزه را فراهم کند.
۶.

چالش های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم رسانه های نوپدید (مورد مطالعه اتاق های گفتگوی کلاب هاوس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش پیشگیری انتظامی پیشگیری اجتماعی فضای مجازی کلاب هاوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: کلاب هاوس یکی از آخرین شبکه های اجتماعی تأسیس شده است که تنها متکی به صوت بوده و به سرعت در حال گسترش در جهان و ایران است، هدف اصلی پژوهش بررسی چالش های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم در این شبکه اجتماعی است.  روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات تحلیلی و روش تحقیق آن کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 18 نفر از مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و اساتید صاحب نظر فضای مجازی و رسانه است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات ضمن بهره برداری از منابع کتابخانه ای از روش مصاحبه استفاده شد. روایی یافته ها از طریق نظر سایرخبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی با هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های هم گرا و در نهایت با نظر خبرگان انجام پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: چالش های پیشگیری انتظامی و اجتماعی از جرایم کلاب هاوس دارای 5 مضمون اصلی شامل چالش های قانونی، اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و فنی است و مجموع 53 مضمون فرعی دارد. نتیجه گیری : برای پیشگیری انتظامی و اجتماعی موفق از جرایم اتاق های دارای محتوای نامناسب کلاب هاوس باید مجموعه ای از اقدامات مانند رفع مشکلات قانونی،راهبرد سازی اقدامات اجرایی پلیس، توسعه پیشگیری های اجتماعی و برنامه ریزی های فرهنگی و اختصاص امکانات فنی توأمان در دستور کار قرار گیرد.  
۷.

مرور نظاممند مقالات فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی: یک دوره پنج ساله 1395-1399(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشریه علمی مرور نظام مند فصلنامه مدیریت انتظامی منابع مقالات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: مرور نظام مند نشریات به مدیران آن ها کمک می کند که با آگاهی از وضعیت نشریه، اطلاعات لازم را در خصوص نقاط ضعف و قوت نشریه به دست آورند. هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات منتشرشده فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی طی دوره پنج ساله 1399-1395 است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که با رویکرد مرور نظام مند به بررسی نشریه پژوهش های مدیریت انتظامی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مقالات منتشرشده در مجله طی سال های 1395 تا 1399 به تعداد 149 مقاله است که همه آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده های پژوهش با به کارگیری نسخه های الکترونیکی نشریه، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته است.  یافته ها: داده ها نشان می دهد در پنج سال مورد بررسی، تعداد 149 مقاله با مشارکت 421 نویسنده منتشر شده است. از نظر جنسیتی 94% نویسندگان را مردان و 6% را زنان تشکیل داده اند. بیشترین فراوانی نویسندگان مقالات از نظر رتبه علمی مربوط به استادیاران و بالاترین فراوانی سازمانی از دانشگاه علوم انتظامی امین، علامه طباطبایی و آزاد اسلامی است و مقالات بیرون از سازمان با 42% بیشترین حجم مقالات منتشره را دارد. بیشترین فراوانی مشارکت گروهی نویسندگان مربوط به مقالات دونفره با 45 و سه نفره با 44 عنوان است. 47% نویسندگان از روش تحقیق کمّی و 32% از روش کیفی استفاده کرده اند. بیشترین فراوانی ارجاعات به منابع فارسی با 61% و منابع انگلیسی با 39% بوده و مهم ترین ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. نتیجه گیری: مرور نظام مند فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی نشان می دهد، این نشریه تا حدود زیادی در شاخص های استاندارد بررسی نشریات وضعیت نسبتاً مناسبی مطلوبی را دارد، اما با توجه به استانداردهای جدید وزارت علوم در تعدادی از شاخص ها باید تقویت شود.
۸.

رابطه فرهنگ سازمانی پلیس با پیشگیری انتظامی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی پلیس با پیشگیری انتظامی از جرم پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته پیش گیری از جرم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم انتظامی امین در مقطع زمانی 1401 به تعداد 102 نفر تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی پلیس، شامل قانون مداری با میزان 280/0، تحول گرایی با میزان 190/0، تعالی گرایی 230/0، آرمان گرایی 240/0، مکتبی 316/0، بر پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر دارند.
۹.

شناسایی عوامل جرم فرار از خدمت سربازان وظیفه یک سازمان نظامی بر اساس دلالت های نظریه فشار و ارائه راهکارهای پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: فرار از خدمت سربازان یکی از جرائم شایع در بین نیروهای مسلح است. به نظر می رسد دلالت های نظریه فشار تا حدود زیادی علل وقوع این جرم را تبیین کند. بر این اساس، هدف پژوهش پیش رو شناسایی عوامل جرم فرار از خدمت سربازان بر اساس دلالت های نظریه فشار و ارائه راهکارهای پیشگیرانه است.روش: تحقیق از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ ماهیت به روش گرند تئوری انجام شده است. به منظور جمع آوری داده ها از روش مصاحبه هدفمند با رؤسای بازرسی یک یگان نظامی استفاده شده است. حجم نمونه در این تحقیق پس از اشباع نظری و مصاحبه با 28 نفر خاتمه یافته است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. پس از مصاحبه از نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل یافته ها استفاده شد. راهبرد پژوهش بر سه عنصر مضمون ها، مفاهیم و مقوله ها استوار بوده است. روایی یافته ها از طریق نظر سایر خبرگان (تکنیک تثلیث) و پایایی آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان به دست آمد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس دلالت های نظریه فشار عوامل مدیریتی، سازمانی، خانوادگی، روحی و روانی، فردی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و همسالان بیشترین نقش را در فرار سربازان وظیفه داشته اند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که راهکارهای پیشگیری از این جرم در سه سطح خرد، میانه و کلان قابلیت اعمال دارد و در صورت برنامه ریزی مناسب بر اساس این یافته ها، تا حدود زیادی می توان این جرم را در یگان های نظامی کنترل کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان