فروزان ضرابیان

فروزان ضرابیان

مدرک تحصیلی: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

مدل ارتباطی جهت گیری مذهبی، هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، همدلی، نوع دوستی و بخشودگی بین فردی دانش آموزان مجازی در مناطق نظامی نشین تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری مذهبی هوش اخلاقی مسئولیت پذیری همدلی بخشودگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۷۶
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ارتباطی جهت گیری مذهبی، هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، همدلی، نوع دوستی و بخشودگی بین فردی دانش آموزان آموزش از راه دور در مناطق نظامی نشین تهران انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان آموزش از راه دور (آموزش مجازی) در محلات نظامی نشین شهر تهران در سال تحصیلی 1400 تشکیل داد و دامنه ی سنی آزمودنی ها از 15 تا 17 است. نمونه پژوهش تعداد 264 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به ابزار پژوهش پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های جهت گیری مذهبی، هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، همدلی، نوع دوستی و بخشودگی بود. دادهها پس از جمع آوری با روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و با نرم افزار SPSS25 و AMOS24 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد اثرمستقیم مذهب درونی(31/0=β)، هوش اخلاقی(23/0=β)، نوع دوستی(11/0=β) و همدلی(14/0=β) بر بخشودگی مورد تأیید قرار گرفت(01/0P< )، اما این جهت گیری مذهبی بیرونی و مسئولیت پذیری بر بخشودگی اثر مستقیمی نداشت. (05/0P<).همچنین همچنین نقش میانجیگری همدلی، مسئولیت پذیری و نوع دوستی در رابطه ی بین مؤلفه جهت گیری مذهبی و هوش اخلاقی بر بخشودگی معنی دار است.(01/0P< ). نتایج: مدل پژوهش حاضر مبنی بر بررسی نقش همدلی، مسئولیت پذیری و نوع دوستی در رابطه ی بین مؤلفه جهت گیری مذهبی و هوش اخلاقی بر بخشودگی از برازش مطلوب برخوردار است و جهت گیری مذهبی و هوش اخلاقی بر بخشودگی اثر مستقیم و غیرمستقیم دارند.
۲.

Designing a learning model based on a structuralism approach in a blended learning environment in high school

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۰
The main goal of the current research was to design a learning model using the characteristic of the structural approach in a blended learning environment in high school. This research is practical and theoretical in terms of purpose, and a qualitative and quantitative sequential mixed research method has been used. To do this research, the first question of the research was answered by studying and reviewing the available texts, documents and written sources and using the literature and research background and scientific sources. To answer the second question, Meyering and Delphi content analysis technique was used. In the first stage, the answer to the second question was obtained by using the qualitative study method, the content analysis technique of Meyering, and the desired components were extracted and used as a complement to the Delphi method. In the second stage, a panel of participants was formed using the snowball sampling technique, and the relevant experts were selected, and after presenting various questionnaires and conducting interviews, the desired components and indicators were selected and confirmed by the experts.Next, to answer the third question of the research, in order to validate the designed model, the Reigeluth questionnaire and Cronbach's alpha were applied to measure its reliability.Also, Kendall's coefficient of concordance was used to determine the level of consensus in the Delphi method. In order to check the content validity, the index model (CVI) was used and to determine its general suitability, (S-CVI) applied, and finally, based on the results and taking into consideration the corrections and suggestions of the professors, the final model was designed and approved.
۳.

Determining the Effectiveness of Distance Teaching Model Based on the Constructivism approach on Learning Performance, Satisfaction and Attitude of Payam-e- Noor University Students(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: constrictiveness Distance education generative model project-based model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۰
The purpose of this study was to determine the effectiveness of web-based distance learning model in the context of a constructivist learning approach on learning performance, satisfaction and attitude of Payame Noor Sardasht students. The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design. The statistical population of the study included all students of Payame Noor University of Sardasht who selected 45 people as the research sample, using Morgan table and cluster sampling method. Of these,15 students were assigned to conventional distance education group, 15 to the distance education group based on reproductive learning, and 15 to the project-based group. Data collection tools included a teacher-made test to measure learning performance as well as a researcher-made satisfaction and attitude questionnaire that the content validity of the teacher-made test was reviewed and approved by professors. And its reliability through splitting method was 82% in pre-test and 85% in post-test using Spearman-Brown formula. The content validity of the satisfaction questionnaire and the attitude questionnaire were reviewed and approved by experts and the reliability of the satisfaction questionnaire was 84% and the attitude questionnaire was 80% using Cronbach’s alpha. Data analysis was performed using inferential statistics and one-way analysis of variance. Emphasizing the research findings, it can be claimed that both web-based distance learning models have a positive effect on students learning, satisfaction and attitude. Based on these findings, it can be concluded that these two educational models (project-based learning and reproductive learning) have a great impact on increasing students’ learning performance, satisfaction and attitude.
۴.

بررسی روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان

کلید واژه ها: روش تدریس تدریس مدرن تدریس سنّتی یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
یادگیری با سطح بهره وری بالا یکی از اهداف مهم آموزش عالی می باشد. روشهای سنتی به روش هایی گفته می شود که اکثر مراکز آموزشی دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول ترین روشهای حاکم بر مراکز آموزشی هستند. مهمترین این روشها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسش و پاسخ، نمایشی، ایفای نقش، گردش علمی ، بحث گروهی و روش آزمایشگاهی است. تحقیق در پی بررسی و تبیین روش های تدریس سنتی و مدرن و تاثیر آن در یادگیری دانشجویان پیام نور اصفهان می باشد. بر این اساس پژوهشی در رابطه با دروس علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان با استفاده از شیوه طبقه ای متناسب انجام شده است. آزمودنی ها شامل 250 نفر در دو گروه گواه وآزمایشی می باشند. این پژوهش با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های آزمایش و گواه صورت گرفت. گروه آزمایش به مدت 3 ماه هر هفته 50 دقیقه تحت آموزش به شیوه مدرن در درس های علوم انسانی قرار گرفتند و گروه گواه نیز به شیوه معمول و سنتی به یادگیری پرداختند. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون T و استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید. نتایج و بافته های پژوهش حاضر حاکی از تأیید فرض کلی تحقیق می باشد. اما باید خاطر نشان کرد که وقتی داده ها و اطلاعات بصورت خرد مورد مطالعه قرار می گیرند احتمال ریزش تحلیل های آماری زیاد تر می شود. و احتمال معنا داری نتایج را کاهش می دهد.
۵.

مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی

کلید واژه ها: انگیزش درونی و بیرونی تسهیم دانش کنترل رفتاری ادراک شده هنجارهای ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
هدف این مقاله، مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی مجازی است. تحقیق از نوع توصیفی است و از روش مطالعه نظری برای تجزیه و تحلیل و تفسیر اسناد و منابع علمی استفاده شده است. بنابراین ضمن بررسی نسل های مختلف آموزش از دور و مکاتب فلسفی تربیتی آن و پس از مرور اجمالی پژوهش های مرتبط، این نتیجه حاصل شد که شبکه های اجتماعی، ابزاری قوی برای ایجاد یک محیط آموزشی هستند و با پشتوانه رویکرد ارتباط گرایی در ادامه نسل های جدید آموزش از دور مطرح شوند. همچنین کارکرد معرفت شناسی ذیل چتر فلسفی تربیتی ارتباط گرایی برای عناصر اصلی آموزش از طریق شبکه های اجتماعی مجازی تبیین شده است.
۶.

The Comparative Study of Learning Styles Among Students in The Electronic and Traditional Courses in Payame Noor University and Its Relationship with the Satisfaction of the Quality of Learning Courses

نویسنده:

کلید واژه ها: Learning Styles Academic Satisfaction E-Learning Attendance course Student

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۷۰
This research aimed to study the relationship between learning styles among two groups of electronic and traditional students in PAYAM NOOR University and its relationship with the satisfaction. The research method was descriptive and co relational research. The study population included all male and female master students of electronic (virtual) (N=1400) and traditional (N=1600) courses of PNU in 1395-1396.Using Cochran formula, the estimated sample size of students for traditional and electronic courses were equal to 310 and 302 respectively (totaled 612). The sample size was selected by stratified random sampling method with proportional assignment. In order to collect data, Kolb (1999) learning styles questionnaire and Bahrani and Jokar (1378) critical student satisfaction questionnaire were used. For both, traditional and electronic groups, between learning styles (convergent, divergent, assimilator and accommodator) and satisfaction, there was a significant relationship. The results showed that in the traditional course converging, diverging, assimilator and accommodator styles have the highest relationship with the academic satisfaction. In electronic courses, divergent, assimilator, and convergent styles have the most relation to academic satisfaction. The study of the status of learning styles in the electronic group showed that the convergent learning style with (14.57%), has the least frequency, divergent with (30.79%) has the highest frequency, the assimilator style has (28.14%) and the accommodator has (26.49%) frequency. Regarding the status of learning styles in the traditional group, convergent and accommodator style have the least frequency and the assimilator learning style has the most frequency. In terms of quality assessment, most students were not satisfied with the traditional courses and in contrast, the electronic group had more academic satisfaction.  
۷.

بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه ای بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش آموزان ششم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری محتوای الکترونیکی اصول طراحی چند رسانه ای دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
این پژوش با هدف بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی طراحی و تولید شده مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه ای مایر و اصول زیبایی شناختی، بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش آموزان ششم ابتدایی دبستان بشری تهران در سال تحصیلی  94-95 انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح  پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری متشکل از کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران است، و نمونه شامل 120 نفر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه به دو گروه آزمایش، استفاده کننده از محتوای الکترونیکی طراحی شده همراه با روش سنتی (ترکیبی) و گروه گواه (روش متداول سنتی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از یک آزمون محقق ساخته انجام شد و با برگزاری پیش آزمون و پس آزمون نمرات دانش آموزان مقایسه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل (برای مقایسه معدل نمرات دروس بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون)، تی زوجی (مقایسه معدل دروس در آزمون های پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه) و آزمون کوواریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس اصول طراحی چندرسانه ای مایرو اصول زیبایی شناختی بر میزان یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش در کلیه مفاهیم در درس علوم (ورزش و نیرو، انرژی، زمین پویا، سالم بمانیم و... .) و ریاضی (کسر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده کردن کسر مرکب، جمع و تفریق کسر، تقسیم اعشاری و...) نسبت به خودشان و همچنین در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت داشته است.
۸.

طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط های یادگیری تلفیقی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: طراحی اعتباریابی توانمندسازی شناختی یادگیری تلفیقی اعضای هیات علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۹۳
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط های یادگیری تلفیقی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کیفی دربرگیرنده کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های پیام نور شهرستان اصفهان در سال 95-96 بود و تعداد 15 نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش کار: در این پژوهش مولفه های توانمندسازی شناختی به روش اسنادی و کدگذاری محوری شناسایی شده و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی شدند. پس از طراحی مدل، این مدل براساس نظر خبرگان طی دو مرحله به صورت صوری و محتوایی اعتباریابی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش باز آزمایی در نرم افزار SPSS.20 بررسی شد. یافته ها: مقوله توانمندسازی شناختی، 5 شاخص مشتمل بر رشد حرفه ای، دانش پژوهشی، مدیریت، روش های آموزشی و تدریس، غنی سازی شغل و 26 مؤلفه شناسایی شد. مؤلفه های مشارکت در فعالیت ها، فعالیت در کارگاه با گروه های کوچک و خودکارآمدی و استقلال دارای بیشترین اولویت و مؤلفه های برنامه ریزی درسی، مهارت پژوهشی و تصمیم گیری دارای کمترین اولویت بودند. مدل از مؤلفه های مدیریت، دانش پژوهشی، روش های آموزشی و تدریس، رشد حرفه ای و غنی سازی شغل تشکیل شد. اعتبار مدل نیز براساس ضریب هماهنگی کندال و درصد توافق خبرگان تأیید شد و پایایی بازآزمایی آن 754/0 گزارش شد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مدل نهایی طراحی شده از مراحل دلفی مورد تأیید و توافق بالای خبرگان قرار دارد، می تواند به عنوان معیاری برای انجام پژوهش های آتی در حوزه توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط های یادگیری تلفیقی کاربرد داشته باشد.
۹.

طراحی و اعتبار یابی مدل آموزش از راه دور پروژه محور با تاکید بر رویکرد سازنده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش از دور الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه سازنده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش از راه دور پروژه محور مبتنی بر رویکرد یادگیری سازنده گرایی بود. روش: روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرائی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 2000 تا 2016 در زمینه آموزش از راه دور، آموزش مبتنی بر پروژه و رویکرد یادگیری سازنده گرایی در پایگاه های اطلاعاتی منتشر شده است. که از 92 منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان نامه 36 منبع به شیوه نمونه گیری نظری نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک به منظور استخراج مؤلفه های آموزش از راه دور و الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه صورت گرفت. یافته ها: بنابر یافته های پژوهش در خصوص آموزش از راه دور 8 مؤلفه اصلی و تأثیرگذار شامل مسائل سازمانی، مدیریتی، آموزشی، اخلاقی و فرهنگی، تعامل و طراحی رابط کاربر، ارزشیابی و پشتیبانی شناسایی شد. تلفیق این 8 مؤلفه با الگوی آموزش مبتنی بر پروژه و با تأیید نظر صاحب نظران آموزش از راه دور و طراحان آموزشی، منجر به ارائه آموزش از راه دور پروژه محور با رویکرد سازنده گرایی شد.
۱۰.

بررسی دو روش یاددهی یادگیری ترکیبی ( مبتنی بر شبکه و سیار) بر یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یاددهی یادگیری ترکیبی تدریس سنّتی یادگیری تحت شبکه یادگیری سیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۱
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو روش تدریس ترکیبی (سنتی ویادگیری تحت شبکه  (بلاگ ,تالار گفتگو))و روش تدریس(سنتی و کتابچه الکترونیکی  محقق ساخته تلفن همراه)برای یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی دانش آموزان پایه نهم انجام شد.روش پژوهش نیمه تجربی با گروه گواه و شاهد است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان   دختر پایه نهم  منطقه 20 تهران در سال تحصیلی 95-1394 می باشند  که  50 نفر آنها   به شکل تصادفی خوشه ای رتبه ای  از مدارس دولتی  انتخاب شده اند.وبه 2 گروه26نفر, استفاده از کتابچه الکترونیکی تلفن همراه در کنار یادگیری سنتی  و24 نفر گروه دوم  استفاده از وبلاگ و تالار گفتگو  در کنار روش تدریس سنتی  دسته بندی شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته به منظور سنجش میزان پیشرفت و درک دانش آموزان از مفاهیم کتاب تعلیمات اجتماعی تهیه شده است که  شامل 30 سوال از 6 مولفه مفاهیم کتاب که به شکل تصادفی از سه بخش جغرافی,تاریخ,اجتماعی تهیه شده است برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر معلمان و متخصصان استفاده شد. برای تحلیل داده های آماری در مورد هر یک از فرضیه های پژوهشی به علت تعیین تفاوت و محاسبه و مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون درگروه های آزمایش وگواه از آزمون ANCOVA(کوواریانس) استفاده گردید..یافته های پژوهش حاکی از آن است که در بخش تاریخ و تعلیمات اجتماعی روش کتابچه محقق ساخته تحت تلفن همراه  موثر تر از روش وبلاگ و تالار گفتگو است و در درس جغرافیا روش وبلاگ وتالار گفتگو و کتابچه تحت تلفن همراه تفاوت چشمگیری در میزان پیشرفت تحصیلی ندارد و هر دو روش موثر هستند.
۱۱.

تأثیر استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: دانش آموزان انگیزش تحصیلی نرم افزار کیف الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی رسانه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی طراحی سیستم های آموزشی
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۰
مطالعات نشان می دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه، مهم تری را ایفا می نماید. لذا، شناخت و تحلیل مناسب انگیزش فراگیران برای کارآیی و اثربخشی فعالیت های یاددهی و یادگیری اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی بر انگیزش تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه که در مدارس هوشمند و عادی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند، انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی است و به روش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی بود. نمونه آماری شامل 120 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه گواه و آزمایش در قالب 60 دانش آموز از مدارس هوشمند و 60 دانش آموز از مدارس عادی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه انگیزش تحصیلی بود. گروه آزمایش به مدت سه ماه از نرم افزار کیف الکترونیکی استفاده نمود در حالی که گروه گواه، به روش سنتی آموزش دیدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری و کوواریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که پس از استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی تفاوت معناداری بین نمرات انگیزش تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه مشاهده شد. نتایج این پژوهش بیانگر نقش مثبت استفاده از نرم افزار کیف الکترونیکی در یادگیری بهتر و تعمیق اثر آموزش درس زیست شناسی در دانش آموزان بود.
۱۲.

تأثیر آزمون های مؤسسات آموزش آزاد علمی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و عزت نفس دانش آموزان پسر چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی

کلید واژه ها: اضطراب عزت نفس پیشرفت تحصیلی آزمون مؤسسات آزاد علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آزمون های مؤسسات آموزش آزاد علمی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و عزت نفس دانش آموزان پسر چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی در شهرستان خوی اجرا شد. این پژوهش با رویکرد توصیفی پیمایشی و روش تمام شماری بر روی نمونه ای به تعداد 360 نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی در شهرستان خوی انجام شد. از این تعداد 220 دانش آموز شرکت کننده و 140 دانش آموز غیرشرکت کننده در آزمون های مؤسسات آموزش آزاد علمی بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل نمرات زیست شناسی نیمسال اول دانش آموزان و پرسشنامه های سیاهه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران و عزت نفس کوپر اسمیت بود. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و 83/0 محاسبه شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از دو دسته آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد، از آزمون tاستودنت (با واریانس های ادغام شده و یا مجزا به تناسب) برای مقایسه میانگین ها و نمودار جعبه (Box plot) استفاده شد که این تحلیل ها بااستفاده از نرم افزار spss صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان با توجه به شرکت در آزمون تفاوت معنی دار دارند، اما عزت نفس دانش آموزان شرکت کننده و غیرشرکت کننده تفاوت ندارند. بنابراین می توان گفت که آزمون ها بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیرگذار هستند و بر عزت نفس دانش آموزان تأثیرگذار نیستند.
۱۳.

طراحی و تدوین الگوی برنامه ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: طراحی تدوین الگوی برنامه ی یادگیری الکترونیکی املا فارسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۲
این تحقیق با هدف طراحی الگوی برنامه ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی مقطع دبستان و بررسی ویژگی های عناصر آن انجام پذیرفته است. جهت طراحی الگوی برنامه ی یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی وستون و همکاران انتخاب شد و بر مبنی آن الگوی راهنمای برنامه ی یادگیری الکترونیکی املای فارسی دبستان در سه بخش اصلی عنصر طراحی آموزشی، عنصر ارائه، عناصر ارتباطی و پشتیبانی و راهنمایی طراحی گردیده است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. در این پژوهش جهت طراحی الگو و شناسایی ویژگی های عناصر برنامه، کلیه ی اسناد و منابع در دسترس در سطح بین المللی و داخلی در مورد طراحی آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی، سنتی مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از نتایج به دست آمده از آنان و با استفاده از مصاحبه با 17 نفراز متخصصان در رشته های مرتبط، طراحی انجام پذیرفته و یافته هایی به شرح زیر به دست آمده است: طراحی اهداف و نحوه ی تعیین محتوا باید در راستای برنامه ی درسی ملی و سازماندهی محتوا در قالب کلمه و جمله محور، از ساده به مشکل باشد. تعیین روش های یاددهی- یادگیری با استفاده از انواع روش های یادگیری تعاملی، کاربردی و املا تصویری، گروهی، غلط گیری و تستی باشد. مناسب ترین راهبردهای ارزشیابی شامل آزمون های چند گزینه ای، آزمون های ص و غ، آزمون های جورکردنی، کشیدنی و انداختنی، خود ارزشیابی، ارزشیابی توسط همکلاسی ها در جهت دستیابی به اهداف تحقیق باشد. رعایت اصل سادگی در طراحی وب سایت مقطع دبستان، استفاده از انیمیشن های با روح، سخنگو، استفاده از تصاویر و پویانمایی های مورد علاقه ی یادگیرنده در راستای اهداف برنامه ی درسی، استفاده از تصاویر بومی به منظور تقویت هویت ملی، استفاده از فونت ترافیک و فونت کتاب و کودک و عدم کاربرد فونت ها و قلم ریز جهت تناسب با کودکان مقطع دبستان در طراحی این برنامه توصیه می گردد.  
۱۵.

طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی اعتبارسنجی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی مقطع دبستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۵۹۶
این پژوهش با هدف طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی مقطع دبستان واعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام شد. برای طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی طراحی و ویژگی های عناصر آن بررسی شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: در طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء، بایدآزمون هایی برای سنجش مهارت های شنیداری، دیداری وحرکتی دانش آموزان به عنوان مهارت پیش نیاز با تأکید بر املاء مقطع دوم دبستان در نظر گرفته شود. از آن جا که یکی از معایب سیستم آموزشی از راه دور ریزش یادگیرندگان است، استفاده ازعناصر موجود در طبیعت و حیوانات، رنگ های شاد و روشن، به کار گیری انیمیشن های بزرگ، سخنگو، شخصیت های کارتونی مورد علاقه کودکان و استفاده از فونت های کودک و کتاب، از راهکار های جلب انگیزه کودکان دبستانی است. بر اساس یافته ها، طراحی اهداف و نحوه تعیین محتوا باید در راستای برنامه درسی ملّی در قالب کلمه و جمله محور با استفاده از نظرات تهیه محتوای چندرسانه ای مایروتلفیق متن و تصویر شونتز و بنرت انجام شود. تعیین روش های یاددهی- یادگیری با استفاده از انواع بازی ها و تمرین های آموزشی از جمله املاء تصویری، گروهی، غلط گیری وتستی مناسب است. مناسب ترین راهبردهای ارزشیابی آزمون های چند گزینه ای، صحیح و غلط، جورکردنی، کشیدن و انداختن ، ارزشیابی توسط هم کلاسی ها است. یافته های حاصل از اعتبارسنجی نشان داد که طراحی برنامه از نظر 100% متخصصان مطلوب ( در حد زیاد ) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان