مطالب مرتبط با کلید واژه " پژوهشگاه نیرو "


۱.

تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره بردارانه و جهت گیری استراتژیک

کلید واژه ها: عملکرد تیمیسیستم حافظه تعاملیاستراتژی بهره بردارانهجهت گیری های استراتژیکپژوهشگاه نیرو

حوزه های تخصصی:
  1. مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
  2. مدیریت مدیریت استراتژیک اجرای استراتژی
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
بر طبق تئوری یادگیری سازمانی، هدف این مطالعه بررسی روابط میان سیستم حافظه تعاملی، استراتژی یادگیری بهره بردارانه و عملکرد تیمی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری جهت گیری های استراتژیک در شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه در پژوهشگاه نیرو در شهر تهران انجام گردید. فلسفه این پژوهش اثبات باوری و استراتژی آن پیمایش است و بدین منظور و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی، پرسشنامه ای مشتمل بر 29 پرسش به کارکنان شرکت موردنظر ارائه شد. سپس، داده های گردآوری شده از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل و آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم حافظه تعاملی بر استراتژی یادگیری بهره بردارانه تأثیر مستقیم دارد و استراتژی یادگیری بهره بردارانه نیز بر عملکرد تیمی کارکنان تأثیر معنادار دارد و هم چنین جهت گیری های استراتژیک رابطه میان استراتژی بهره بردارانه و عملکرد تیمی کارکنان را تعدیل می کند و به عبارت دیگر رابطه میان این دو متغیر را تقویت می کند.
۲.

تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش های شغلی کارکنان در تیم های مجازی با تأکید بر نقش کانال های ارتباطی آنلاین و رضایت ارتباطی ادراک شده

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۱
امروزه بسیاری از رهبران و اعضای تیم آن ها به وسیله گروه افزارهای ارتباطی نظیر پست الکترونیک، شبکه های اجتماعی، صفحات خبری، محاوره های آنلاین، و ویدئوکنفرانس با یکدیگر ارتباط دارند. در چنین شرایطی رابطه دوسویه رهبری و تکنولوژی به سرعت افزایش یافته است. در این مطالعه به بررسی تأثیر رهبری الکترونیکی بر نگرش شغلی کارکنان پرداخته شده است و به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا گونه های مختلف کانال های ارتباطی و رضایت ادراکی از ارتباطات می تواند این رابطه را تعدیل کند. فلسفه پژوهش اثبات باوری، رویکرد آن قیاسی، و استراتژی آن پیمایش است. این پژوهش در پژوهشگاه نیرو در شهر تهران انجام شده است. از طریق روش تصادفی ساده، نمونه تحقیق انتخاب و اطلاعات موردنیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری نشان می دهد که رهبری الکترونیکی بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر مستقیم معنی داری دارد و کانال های ارتباطی و رضایت ادراکی از ارتباطات رابطه میان رهبری الکترونیکی و نگرش های شغلی کارکنان تیم های مجازی را تعدیل می کند.