تحقیقات حسابداری و حسابرسی

بررسی رابطه ی گواهی ایزو و سود آوری شرکت ها

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶