آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶

چکیده

هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می شود. بنابراین، انتظار می رود با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش همسو با پژوهش های مدیریت نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت های اهرمی پایین تری اتخاذ می کنند. نتایج حاکی است شرکت ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت های سرمایه ای پایین تری مواجه هستند.  

The Relationship between Corporate Responsibility and Corporate Financial Leverage

Objective: Social responsibility addresses ethical issues about the company's behavior and decisions on issues such as human resource management, environmental support, occupational health, social relationships, and relationships with suppliers and customers. One of the tasks of companies in the field of social responsibility is to help improve the economic situation and welfare of society, and on the other hand, financial reporting is done with the aim of providing correct information for correct financial decisions and thus economic growth. Therefore, it is expected that by implementing the social responsibility mechanism, companies' financial decisions will also be affected. Therefore, in this study, the relationship between social responsibility and financial leverage in member companies of the Tehran Stock Exchange has been investigated. Methods: In order to investigate this issue, research hypotheses for 97 companies over a 7-year period from 2012 to 2018 were tested using multivariate regression models. For this purpose, leverage based on book value and leverage based on market value have been used as a representative of financial leverage. Results: The results show that there is a negative and significant relationship between social responsibility and financial leverage (book leverage and market leverage) of companies. Conclusion: Research findings in line with management research show that social responsibility is one of the factors affecting the capital structure of companies. In other words, companies with higher social responsibility adopt lower leverage ratios. The results show that companies contribute to transparency of financial reporting and reduce information asymmetries between internal and external entities and agency problems by disclosing social responsibility. Therefore, for creditors, companies with high social responsibility are less risky and face lower capital constraints.

تبلیغات