آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی ساختاری انطباق پذیری مسیر شغلی براساس خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در معلمان مدارس با نیازهای ویژه صورت پذیرفت. پژوهش حاضر جز تحقیقات توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ویژه در استان کردستان در سال 1401 بودند که بر اساس قاعده «کلاین» برای نمونه گیری در معادلات ساختاری، 213 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)، مقیاس خوش بینی مسیر شغلی (CFI)، پرسشنامه رسالت مسیر شغلی (CVQ)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مقیاس تنظیم هیجانی (ERS) استفاده شد. داده ها با استفاده از معادلات ساختاری با نرم افزار Amos-22 تجزیه وتحلیل شدند. یافته های این پژوهش حاکی از آن بود مدل انطباق پذیری مسیر شغلی براساس خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه ای خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در معلمان مدارس با نیازهای ویژه دارای برازش مطلوبی می باشد. ضرایب استاندارد و غیر استاندارد مسیر مستقیم مدل فرضی از خوش بینی (54/0= β؛ 57/7 t= )، رسالت مسیر شغلی (47/0= β؛ 44/6t= )، خودکارآمدی(51/0= β؛ 08/7= t)، و تنظیم هیجانی(48/0= β؛52/6 = t) به انطباق پذیری مسیر شغلی معنی دار شده است (01/0 >p). همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد خوش بینی و رسالت مسیر شغلی با نقش واسطه خودکارآمدی و تنظیم هیجانی اثر غیرمستقیم معناداری بر انطباق پذیری مسیر شغلی دارند. بنابراین وجود رابطه غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش تأیید می شود (05/0>p) .

متن

Structural modeling of career adaptability based on optimism and calling of career with mediating role of self-efficacy and emotional regulation in special needs school teachers

The aim of this study was Structural modeling of career adaptability based on optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation in teachers of schools with special needs. The current research was a descriptive research and structural equations type. The statistical population of the research included all the teachers of special schools in Kurdistan province in ۲۰۲۲, based on the rule of "Kline" for sampling in structural equations, ۲۱۳ people were selected by available method. To collect data, career adaptability scale (CAAS), career Futures Inventory (CFI), calling and vocation questionnaire (CVQ), Shere's general self-efficacy scale (ERS) and emotion regulation scale were used. Data were analyzed using structural equations with Amos-۲۲ software. The findings of this research indicated that the adaptability model of the career path based on optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation in teachers of schools with special needs has a favorable fit. Standard and non-standard coefficients of the direct path of the hypothetical model of optimism (β = ۰.۵۴; t = ۷.۵۷), calling (β = ۰.۴۷; t = ۶.۴۴), self-efficacy (β = ۰.۵۱; t = ۷.۰۸), and emotional regulation (β = ۰.۴۸; t = ۶.۵۲) has become significant to the adaptability of the career path (p < ۰.۰۱). Also, the results of the Sobel test showed that optimism and calling of the career with the mediating role of self-efficacy and emotional regulation have a significant indirect effect on the career adaptability

تبلیغات