آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳

چکیده

در این پژوهش به برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی از دیدگاه جغرافیا در بخش تولم شهرستان صومعه سرا پرداخته شده است به همین منظور برای پاسخ به سئوال اصلی این تحقیق، عوامل مؤثر در نظام توزیع خدمات برای رسیدن به الگوی بهینه، بررسی، ارزیابی و شناسایی شده است.کمبود خدمات در سطح ناحیه به ویژه در حوزه روستایی گوراب وجود دارد. توزیع خدمات و عملکرد آنها در سطح ناحیه مورد مطالعه همگن نبوده در روستاهای دور از مرکز منظومه روستایی و زیر منظومه روستایی بویژه در حوزه گوراب، گوشه شمال شرقی حوزه نوخاله اکبری و جنوب شرقی حوزه لیفشاگرد خلاء خدماتی به خصوص خدمات زیر بنایی وجود دارد. از طرفی الگوی توزیع فضایی خدمات در بخش تولم بهینه نیست. مسئولین محلی در تعیین مرکز دهستان بیشترین تاثیر را داشته اند و در نهایت ارتباط بین ارایه خدمات و تعداد جمعیت در ناحیه مورد مطالعه بسیار ضعیف است. الگوی پیشنهادی ارایه انواع خدمات بر اساس سلسله مراتب فضایی صورت گرفته تهیه شده است. درتقسیم- بندی کلان تر، منظومه روستایی با مرکزیت نقطه شهری تولم به عنوان بزرگترین واحد جغرافیایی مورد توجه بوده و زیر منظومه روستایی با مرکزیت هندخاله و تولم و حوزهای  روستایی با مرکزیت نوخاله اکبری، هندخاله، نرگستان در دهستان هندخاله ، لیفشاگرد ، تولم ، گوراب در دهستان لیفشاگرد بین این دو واحد واقع شده اند.

Rural service development planning of geography view (Case: study TOLAM district SOMESARA Township)

In this research, We accomplish  the planning of rural Servical development from geography point of view in Tolam part of Somesara township. So, for answering to the main question of this research . we examin, Measure and recognize the effective element in service distribution due to receiving the best pattern. There is the deficit of service in district level especially in rural domain of Goorab. Distribution of services and their performance in district level is not pure. In the villages that are for from central System of village and under system of it, Especially in Goorab part (domain), the corner of easternnorth in Nokhale Akbari domain and eastern South in Lifshagard domain , There are the lack of services especially instructural services. On the other hand , the pattern of environmental servical distribution is not best in Tolam part. The local liables have most effect in determining the center of rural district . finally , the relationship between presentation of Services and the number of population Is very weak. - The proposed pattern for presentation services Is done according to environmental and geographical hierarchy. - So that Village in Small geographical division includes Small, very small, middle and large villages. In the larger division , rural System with central city of Tolam, is noticed as the largest geographical unit. The rural under System with centerality of Hendkhale and Tolam , and rural domains with centerality of Nokhale akhbari, Hendkhale, Nargestan in Henkhale, Lifshagrad, Tolam, Goorab in Lifshagard are located between these two units.

تبلیغات