آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴

چکیده

در این مقاله ابتدا به اصول مدیریت پسماند در صنایع نفت (حفاری) پرداخته شده که به دو اصل کلی مطالعه و بررسی شرایط موجود و انجام عملیات مختلف بر پایه مطالعات صورت گرفته تقسیم می شود. در مرحله اول سه فاکتور مهم در عملیات حفاری که شامل سرچشمه، حجم و نوع پسماند می باشد، بررسی شده و با توجه به نتایج به دست آمده، نوع و چگونگی عملیات مدیریت پسماند انتخاب می گردد که خود به هفت مرحله تقسیم می شود: کاهش، جایگزین کردن، استفاده مجدد، بازسازی، بازیافت، تصفیه و دفن. در پایان با بررسی میزان پسماند تولیدی در حفاری یکی از چاه های جنوب کشور و با توجه به هزینه بالای سیالات حفاری این نتیجه حاصل گردید که با پیاده سازی مدیریت پسماند در قسمت سیالات حفاری نه تنها می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش داد بلکه این کار می تواند در جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست بسیار مفید باشد.

Reducing damage to the environment in oil well drilling operations

In this article, the principles of waste management in oil (drilling) industries are discussed first, which are divided into two general principles of studying and investigating the existing conditions and performing various operations based on the studies. In the first stage, three important factors in the drilling operation, which include the source, volume and type of waste, are examined and according to the results, the type and manner of waste management operations are selected, which is divided into seven stages: reduction, replacement, reuse, reconstruction, recycling, treatment and burial. In the end, this result was obtained by examining the amount of production waste in drilling one of the wells in the south of the country and considering the high cost of drilling fluids, it was concluded that by implementing waste management in the field of drilling fluids, not only can many costs be reduced rather, this work can be very useful in preventing irreparable damage to the environment.

تبلیغات