آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فلسفه بر پرورش مهارت های استدلال و خلاقیت دانش آموزان دختر متوسطه اول بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعهآماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر ایلام در سال تحصیلی 1399-1400 می باشد (4850 نفر). نمونه پژوهش 40 نفر از این دانش آموزان است که طبق نرم افزار جی پاور به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، ابتدا از دو منطقه آموزش و پرورش شهر ایلام یک منطقه و از بین مدارس متوسطه اول دخترانه یک مدرسه و سپس از بین دانش آموزان 40 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه یک ساعته، تحت آموزش فلسفه به وسیله داستان های فلیپ کم قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1363) و پرسشنامه استدلال تامسون (2005) استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها، آزمون کواریانس چند متغیره و آزمون t به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش فلسفه بر افزایش خلاقیت و استدلال دانش آموزان موثر بوده است. آموزش فلسفه موجب بالارفتن قدرت پردازش اطلاعات می شود و تمرکز دانش آموزان را بر ابعاد مختلف یک مسئله بالا می برد، در نتیجه می تواند خلاقیت و استدلال را در آنها بالا ببرد.

A Review of Effectiveness of Instruction of Philosophy on training of reasoning and creativity of Students (Among Girl middle School Students in the city of Ilam)

The present study aims was investigate the impact of instruction Philosophy on reasoning and creativity of Girl middle School Students. Research method was Quasi-xperimental with pre-test and post-test schemes and a control group. The statistical population was all female students in middle schools of Ilam city in 2021-2022, (4850 person). The statistical sample is 40 female students based on G.power software which have been selected using the multi-stage cluster random sampling method, among two area of Ilam, one area selected then, among middle school selected one school then, were randomly distributed into one test group (20 person) and one control group (20 person). The teaching process for the experimental group was implemented during 9 one-hour sessions with philipCam stories; however, the control group continued with no additional training sessions. The research instruments were Abedi creativity Questionnaire and Thamson reasoning Questionnaire. multivariate analysis of covariance and t.test was used to analyze the data. The obtained results indicate that teaching philosophy increase their reasoning and creativity. Instruction of Philosophy increase information processing among students and increase their concentration on different dimensions of problems, therefore to be able to increasing reasoning and creativity among students.

تبلیغات