آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

 با پیشرفت جوامع و گسترش شهرها، روش های برنامه ریزی شهری دیگر پاسخگوی نیازها و مشکلات شهرها نبوده و نیاز به توسعه این روش ها بیشتر می شود. این تحقیق به عنوان یک تحقیق تحلیلی، به روش توصیفی، مقایسه ای- تطبیقی انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش دلفی و ابزارهای مشاهده، مطالعات میدانی، پرسشنامه متخصصان استفاده شده است. بررسی ها نشان داد که روند توسعه برنامه ریزی شهری در شهر ارومیه از کشور تبعیت می کند و از نظر تنوع و سلسله مراتب طرح های تهیه شده، در تمامی سطوح اقدام به تهیه برنامه شده است. همچنین با وجود اینکه در بسیاری از موارد برنامه های تهیه شده از برنامه های فرادست خود تبعیت می کنند، ولی این تبعیت در برخی موارد با نقایصی مواجه است. از سوی دیگر بررسی ها نشان داد با وجود اینکه برنامه ریزی شهری در طول چند دهه اخیر از نظر تهیه برنامه های مختلف پیشرفت داشته است، ولی به دلیل عدم دقت و تمرکز کافی در بررسی نیازها، مسائل و مشکلات شهر، این برنامه ها نتوانسته اند به اندازه کافی مؤثر واقع شوند.  

The Evolution of Urban Planning in Iran (A Case Study of Urmia)

As communities evolve and cities expand, urban planning methods are no longer responsive to the needs and problems of cities and the need to develop them is growing. This research is analytical and has been done using descriptive, comparative methods. Library studies, the Delphi method, observation tools, field studies, and questionnaires were used for data collection. The evaluations showed that the process of urban planning development in the city of Urmia follows the country planning and in terms of diversity and hierarchy of plans, the plans have been prepared at all levels of planning. Although most of the plans follow their upstream, this adherence has shortcomings in some cases. On the other hand, evaluations showed that although urban planning has evolved over the past several decades in the preparation of various programs due to inadequate focus on the needs, issues, and problems of the city, these programs have not been sufficiently effective.

تبلیغات