آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

شهر دوستدار سالمند، شهری است که باعث ترویج پیری فعال و شامل آن دسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آن ها به گونه ای است که حداکثر تناسب را با نیازها و محدودیت های افراد سالمند دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهر ساری از لحاظ فضای شهر برای زندگی سالمندان با تأکید بر هشت شاخص که با توجه به استانداردهای سازمان بهداشت جهانی که شامل (بناها و فضاهای باز، حمل و نقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان و اجتماع پذیری اجتماعی، مشارکت شهروندی و اشتغال، اطلاعات و ارتباطات و حمایت اجتماعی و خدمات سلامت) می باشد پرداخته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه آماری آن تمامی ساکنان 60 به بالا شهر ساری هستند، که با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، برای تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS (آزمون t تک نمونه ای [1] ) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است از دیدگاه سالمندان، شاخص های (بناها و فضاهای باز، حمل و نقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان و اجتماع پذیری اجتماعی، مشارکت شهروندی و اشتغال، اطلاعات و ارتباطات و حمایت اجتماعی و خدمات سلامت) وضعیت مطلوبی برای سالمندان ندارد و حتی در حد رفع نیازهای اولیه آن ها نیست.    

Evaluating Elderly-Friendly City Indicators (A Case Study of Sari)

An elderly-friendly city is a city that promotes active aging and includes those urban spaces where the distribution of public services is such that it is most in line with the needs and limitations of the elderly. The purpose of this study was to survey Sari situation in terms of urban space for elderly living with an emphasis on eight indicators namely buildings and open spaces, transportation, housing, social participation, revered elderly and social socialization, Citizen participation and occupation, information, communication, social support, and health services. This study naturally is applied research and methodologically is descriptive-analytical. Data and information collection were done in a library manner and field using a questionnaire. The statistical population of this study included all inhabitants of 60 year-ups of the city of Sari sampled using the Cochran formula who were 385 persons selected as statistical sample. To analyze the questionnaire, we used the SPSS software and ran a single-sample t-test. The results indicated that from the perspective of the elderly, the indices of open spaces and buildings, transportation, housing, social participation, elderly reverence, social and citizen participation, occupation, information and communication, social support, and health services are not favorable for the elderly, even to the extent of satisfying their basic needs.    

تبلیغات