آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵

چکیده

نظریه ها با دلالت های فلسفی و مبتنی بر ظرفیت های هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناختی خود می توانند در مسیر پر پیچ وخم آینده پژوهی جعبه ابزاری مناسب برای پژوهشگر باشند. باتوجه به این امر، هدف این پژوهش بررسی آینده نظم پساکرونا از منظر پارادایم های نظری است. سوال محوری آن است که؛ هر نظریه براساس ظرفیت های خود در تصویرسازی نظم آینده پساکرونا مبتنی بر چه نوع سناریوی خواهد بود؟. معنای این سوال آن است که سه نظریه انتخاب شده یعنی رئالیسم، لیبرالیسم و نظریه انتقادی چه تصویری از نظم پساکرونا دارند و این تصویر آنها در قالب چه نوع سناریوی خواهد بود. رویکرد پژوهش ترکیبی از تحلیل توصیفی و اجماع نخبگی (دلفی) برپایه یک پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان داد تصویر رئالیسم سناریوی باورپذیر، تصویر لیبرالیسم سناریوی محتمل و تصویر تئوری انتقادی سناریوی مطلوب نظم پساکرونا هستند.

Philosophical Systems of Post-Corona from Confrontation Perspectives of Realism, Liberalism and Critical Theory; Condemned Scenarios, Platform and Harriet

Theories based on philosophical foundations and with the capacities of ontology, epistemology and methodology can be very useful in Futures Study research. Considering this, the aim of this research is to examine the future of the post-corona order from the perspective of theoretical paradigms. The question of the article is: What type of scenario will the image of each theory of the post-corona order be? In this sense, its purpose is to show what image do the three theories of realism, liberalism and critical theory have of the post-corona order and this image of them will be in the form of what kind of scenario. The research approach is a combination of descriptive analysis and elite consensus (Delphi) based on a questionnaire. The findings of the research showed that the image of realism is the Plausible scenario, the image of liberalism is the Probable scenario, and the image of critical theory is the Preferable scenario of the post-corona order.

تبلیغات