آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسائل مهم در علم مدیریت است که کانون مباحثات زیادی در میان محققان بوده است. بهبود رضایت شغلی، بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد. کارمندان هر سازمان به عنوان اصلی ترین و ماندگارترین سرمایه های آن سازمان به حساب می آیند، بنابراین آگاهی از میزان نیازهای آنان در جهت اجرای برنامه های سازمان ضروری است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آریا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمام کارمندان اداری و علمی دانشگاه آریا تشکیل میدهد. پرسشنامه به (100) تن توزیع گردید. پایایی کل پرسشنامه 0.78 بدست آمده که در حد خوب قرار دارد. نتایج آزمون تی مستقل در رابطه به فرضیه های تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین بعد شناختی و تعهد سازمانی، رابطه معنی داری بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی، رابطه معنی داری بین بعد ساختاری و رضایت شغلی کارکنان، رابطه معنی داری بین بعد شناختی و رضایت شغلی و در اخیر هم رابطه معنی داری بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی وجود داشت.

تبلیغات