آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

منابع انسانی متخصص و ماهر در حوزه تکنولوژی در افزایش بهره وری نیروی انسانی هر اداره نقش مهم و اساسی را ایفا می کند. چرا که منابع انسانی عمده ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب می آید. با توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان که جدیدترین خدمات فناورانه را در کشورهای پیشرفته به کلیه اقشار جامعه ارائه می نماید، این پدیده با سرعت بسیار نیز در کشورهای درحال توسعه به عنوان یک خواست و نیاز عمومی از سوی شهروندان به دولت ها و مسئولین مطرح شده است. در عصر کنونی اطلاعات به عنوان رکن اصلی قدرت کشورها مطرح بوده؛ تولید، پردازش، توزیع و کاربرد آن از مهمترین شاخص های تمدن جدید است. در سراسر جهان تکنولوژی اطلاعات در حال ایجاد انقلابی عظیم است که با خود ظرفیت ها و چشم اندازهای جدید را همراه آورده و ابزارهایی را به وجود می آورد که ماهیت کار و قواعد بازی را تغییر می دهد. طور کلی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان بشمار می رود و بسیاری از کشورهای جهان، توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه خود قرار داده اند. چرا که استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات کلیه سطوح سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین با توجه به نفوذ و تأثیرات شگرف فناوری اطلاعات بر نیروی انسانی، تلاش سازمان ها برای بالا بردن میزان بهره وری نیروی انسانی غیرممکن به نظر می رسد.

تبلیغات