آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵

چکیده

قبیله حمیر یکی از مشهورترین و بزرگ ترین قبایل یمنی است که در برهه ای از تاریخ، حکومت سیاسی نیرومندی در عربستان جنوبی تأسیس کرد و نامی ماندگار از خود در وقایع پیش و پس از ظهور اسلام به جای گذاشت. این قبیله با امپراتوری های بزرگ حبشه، روم و ایران مراوداتی فراوان داشت. بدین سبب میان قبایل عرب از اهمیت ویژه برخوردار بود؛ زیرا بر خلاف دیگر قبایل، صرفاً یک نظام قبیله ای نبود، بلکه کارکرد دولت تأثیرگذار را نیز داشت. سؤال اصلی این پژوهش این است که عملکرد و حضور قبیله حمیر در دوران پیش و پس از اسلام به چه شکل بوده است؟ در این مقاله با بررسی منابع تاریخی نشان داده شد که قبیله حمیر با حضور در روند جریان های سیاسی، اجتماعی و دینی پیش از اسلام و ارتباط عمیق و ریشه دار با تاریخ اسلام به صورت عنصری فعال و تأثیرگذار در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام ظاهر شد. ﺭﻭﺵ به کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در ﺍی ﻦ ﭘ ﮋﻭﻫﺶ، ﺭﻭﺵ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻪﺍی ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ی ﺗ ﺎﺭیﺨی (Historical Research) است.

The Humair Tribe’s Presence and Performance in the Pre-and-post-Islam Developments (the Era of the Prophet (S))

The Humair tribe was one of the most renowned and largest Yemeni tribes that created a powerful political administration in South Saudi Arabia at some point in history, and it left a lasting mark on events before and after the emergence of Islam. The tribe also had a lot of dealings with the Abyssinian, Roman, and Iranian empires. As a result, the tribe was of particular importance among Arab tribes because, unlike other tribes, it was not only a tribal organization, but also served as a powerful administration. The major focus of this study is on the Humir tribe’s presence and performance before and after Islam. Participating in the process of socio-political and religious currents prior to Islam and their deep-rooted connection with the history of Islam, the Humair tribe appeared as an active and influential element in the political, social, and cultural equations of Islam, according to historical sources. This study used both library-based and historical research approaches.

تبلیغات