آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱

چکیده

امروزه آموزش ترجمه در دانشگاه، هدفی فراتر از ترجمه متن مبدا دارد. این پژوهش به بررسی فعالیت ها و مواد آموزشی می پردازد که در واحد درسی کارگاه ترجمه دوره کارشناسی ارشد رشته مترجمی به کار گرفته می شود. هم چنین میزان تاثیر این آموزه ها در به دست آوردن مهارت های بایسته نیاز دانشجویان در محیط واقعی بررسی می شود. بدین منظور، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مترجمی که واحد درسی مزبور را گذرانده اند، جامعه آماری پژوهش ما را تشکیل می-دهند. برای مطالعه نمونه آماری، ابتدا پرسشنامه ای آزمایشی، هم سوبا پرسش های پژوهشی به دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مترجمی داده شد. سپس داده ها بررسی و طبقه بندی شدند و 44 سوال بسته پاسخ در 4 گستره، مطابق با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه شد. یافته ها حاکی از آن است که شرکت کنندگان در این تحقیق از مواد آموزشی و فعالیت های این واحد درسی رضایت کافی ندارند و آموزش ترجمه در درس عملی کارگاه ترجمه از نیاز های واقعی دانشجویان فاصله دارد.

تبلیغات