آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه فوتبال حرفه ای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه  است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن،  پرسشنامه محقق ساخته  است. جامعه آماری شامل کلیه  کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه بوده و بر اساس فرمول کوکران 217 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند . در نهایت با استفاده از نرم افزار AMOS و SPSS به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که از نظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه، رابطه معناداری بین نقش رسانه ملی در جذب جوانان به سمت فوتبال حرفه ای و افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه وجود دارد. یافته ها همچنین مؤید این است که از نظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه،  بین رسانه ملی و جذب سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای و میان رسانه ملی و اطلاع رسانی دقیق از فوتبال  هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.