آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

این تحقیق در پی بررسی تاثیر حسابرسی و کیفیت حسابرسی میان دوره ای بر بهبود کیفیت اطلاعات و حجم معاملات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. به طور کلی، استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1388 الی 1393 بیانگر این نتیجه است که انجام حسابرسی و کیفیت حسابرسی انجام شده تاثیری معنادار بر بهبود کیفیت اطلاعات میان دوره ای نداشته است که شاید بتوان نتیجه به دست آمده را به دلیل اجمالی بودن حسابرسی میان دوره ای مربوط دانست. دیگر نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که حسابرسی شدن یا نشدن اطلاعات منتشره توسط شرکت ها منجر به واکنش های سهامداران شده و حجم معاملات سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج به دست آمده در خصوص تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر حجم معاملات سهام گویای آن است که هیچ یک از معیارهای کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری برحجم معاملات سهام پس از انتشار صورت های مالی نداشته است. در واقع این نتایج بیانگر آن است که بیشتر از کیفیت حسابرسی انجام شده، انجام حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای مورد توجه سهامداران شرکت ها قرار گرفته است و واکنش بیشتری به انجام حسابرسی داشته اند تا کیفیت حسابرسی انجام شده. در مجموع این نتایج نشان می دهد که با وجود آنکه انجام حسابرسی تاثیر معناداری بر حجم معاملات سهام داشته اما کیفیت حسابرسی انجام شده تاثیری معنادار بر حجم معاملات سهام نداشته است.

تبلیغات