آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. سازمان های فوق بیش از 50% نیروی کار در سطح جهان و بین 55 تا 99% تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها را به خود اختصاص می دهند. در ایران، بیش از 94% سازمان ها، کوچک و متوسط هستند. موضوع تأمین مالی برای کارآفرینان بنگاه های کوچک و متوسط در ایران همواره یک چالش جدی بوده است. در این پژوهش سعی شده تا با در نظر گرفتن مراحل چهارگانة چرخة عمر بنگاه اقتصادی شامل مرحلة تولد، رشد، بلوغ و افول، روش های تأمین مالی مناسب برای بنگاه های کوچک و متوسط در ایران شناسایی شده و با استفاده از روش AHP فازی برای مراحل چهارگانة چرخة عمر رتبه بندی گردد. براساس نتایج به دست آمده در شرایط موجود در مرحلة تولد، تأمین مالی از طریق منابع خصوصی، در مرحلة رشد از طریق سرمایه، در مرحلة بلوغ، منابع خصوصی و در مرحلة افول، تأمین مالی از طریق منابع داخلی دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین نتایج تحقیق اهمیت استفاده از وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری دولتی و استفاده از ضمانت های صندوق های ضمانت را در مراحل مختلف چرخة عمر به خوبی نشان می دهد.

تبلیغات