هنر و تمدن شرق

انتقال شناخت میراث فرهنگی در شهرهای خلاق به کمک سایت اینترنتی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

صنایع فرهنگی، نقش برجسته ای در گسترش شهرها ایفا می کنند و به خلق صنایع نو و انجام فعالیت های متنوع، سرعت می بخشند و منجر به رشد اقتصادی می شوند. نگاهی به سایت های فرهنگی، این فرصت را به وجود می آورد که منشأ و سرچشمه خلاقیت و همچنین روند پیدایش گونه ای نو از میان صنایعِ امروزی درک شود. آیا در زمینه گسترش شهرها در ایران، ملاحظاتی برای صنایع فرهنگی درنظر گرفته می شود تا بر پایه آنها روند خلاقیت و نوآوری شناخته شده و شکل گیرد؟ <br />با توجه به تمایلی که در بازدیدکننده ها در کشف میراث فرهنگی کشورهای مختلف وجود دارد، تمایز بین بازدید از سایت و بازدید از مکان، همچون تفاوت بازار و محصول به نظر می رسد. با توجه به تبلیغات منفی و محدودیت هایی که توریست خارجی یا داخلی (به دلیل نیازمندی ها، علایق متفاوتِ بازدیدکننده و ممانعت از بازدید اماکنی که درحال تخریب هستند) در امر بازدید دارند، بازدید از اماکن تاریخی به طور مستقیم ضعیف شده است.<br />طبق مطالعات مردم شناسی، فناوری تأثیرات بسزایی بر فرهنگ دارد. این روش، دیدگاه بدیعی برای گسترش ابعاد شناختی و عملیِ فرهنگ عرضه می کند. دو اصل اساسی در پیشبرد این مطالعه سهیم هستند : الف) روندی که بر طبق آن شناخت ها1 را دریافت و منتقل می کنیم. ب) ترکیب کدبندی ها با فناوری های دیجیتالی به گونه ای که دانسته ها 2 فعال، ترکیب و دوباره به شکل جدیدی عرضه شوند. مطالعه «ریچارد فلوریدا» که ارتباط تکنیک و فرهنگ را بررسی کرده و سهمی در پیشبرد آن داشته مورد بحث قرار می گیرد تا پیشینه مطلب را روشن سازد. آنچه انفورماتیک به شکل فرامتن3، با جمع آوری داده ها و دسته بندی آنها در یک مجموعه دیجیتالی فراهم می آورد ناکافی بوده و لازم است تا در محیط دیجیتالی ملاحظات مکانی-زمانی گنجانده شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷