هنر و تمدن شرق

آیین مهر در اسطوره و تاریخ و سیرتحول آن در شرق و غرب

نویسندگان: فریدون آورزمانی

کلید واژه ها: آیینِ مهراسطورهتاریخشرق و غرب

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۰۸
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex