آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶

چکیده

باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه فیسبوک دربین مردم و مخصوصا دربین دانشجویان کرد، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که شبکه فیسبوک چه تأثیری بر پایبندی دانشجویان کرد به هویت قومی داشته است. برای دست یابی به اهداف این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است که در آن 400 نفر از دانشجویان کرد دانشگاه های همدان به روش خوشه ای بررسی شده اند. نتایج بدست آمده از سنجش پایبندی به هویت قومی در سه بعد آگاهی، تعلق قومی و تعهد به هویت قومی نشان داده است که میانگین پایبندی به هویت قومی، 73 درمقیاس صفر تا صد بوده است. همچنین بیش از 64 درصد از افراد بررسی-شده در شبکه فیسبوک عضو بوده اند. نتایج تحلیلی تحقیق نشان داده است که متغیرهای زمینه-ای جنسیت، مدت حضور در دانشگاه و مقطع تحصیلی تأثیری بر پایبندی به هویت قومی نداشته اند، درحالی که دانشجویان جوانتر، دانشجویان مجرد و همچنین دانشجویان رشته های علوم انسانی و نیز دانشجویان صاحب پایگاه اجتماعی پایین به میزان بیشتری به هویت قومی پایبند بوده اند. نتایج مربوط به نقش فیسبوک در پایبندی به هویت قومی نشان داده است که عضویت و استفاده از فیسبوک تنها بصورت باواسطه و ازطریق متغیرهای محتوای سیاسی و محتوای فرهنگی-ادبی، باعث افزایش پایبندی به هویت قومی می شود. همچنین اعتماد به فیسبوک و نیز استفاده از محتوای اجتماعی آن تأثیری بر پایبندی دانشجویان به هویت قومی نداشته است. این درحالی است که استفاده از محتوای سیاسی و نیز محتوای فرهنگی-ادبی فیسبوک بصورت بی واسطه باعث افزایش پایبندی دانشجویان به هویت قومی کردی شده و درنهایت استفاده از محتوای سرگرمی و تفریحی فیسبوک با کنترل متغیرهای دیگر رابطه معکوسی با پایبندی به هویت قومی از سوی دانشجویان کرد دانشگاه های همدان داشته است.

تبلیغات