جغرافیا

جغرافیای طبیعی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر زمین لغزش

پهنه بندی خطر زمین لغزش نمونه ای از اقدامات پایه درزمینه ارزیابی خطرات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی است که می تواند مبنایی جهت شناخت میزان خطر زمین لغزش به منظور برنامه ریزیهای بلندمدت عمرانی باشد. مقاله حاضر تلاش دارد که به تبیین توانمندی سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی خطر اراضی ازنظر خطرات طبیعی بویژه زمین لغزش بپردازد. در این راستا مطالعات زیادی توسط محققین ، سازمانها و نهادها از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام گرفت که از آن جمله می توان به امکان سنجی استقرار بهینه نقاط روستایی در معرض سوانح طبیعی و پهنه بندی خطر زمین لغزش استان کهکیلویه و بویر اخمد اشاره کرد.


جغرافیای انسانی

مدلهای تعیین جهات توسعه فیزیکی شهرها

امروزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط حاکم بر سیستم شهر از یک طرف و توسعه سریع و نامتوازن کالبدی شهرها از طرف دیگر نیاز به استفاده از مدل در برنامه‏ریزی ها و پیش بینی عملکردهای پدیده های فضایی در سطح شهرها امری اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. در واقع صرف نظر از هزینه بالای تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری بازتابهای اغلب جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آنها در شهر استفاده از مدلها را جهت ارزیابی عملکردهای آنها ضروری نموده است. در این راستا استفاده از تکنولوژی جدید GIS با توجه به قابلیت این سیستم در مدیریت، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و تحلیل های مناسب مکانی ومکانیابی با ارزش گذاری و تعیین مناسبت های مکانی مناسب می نماید.


فنون جغرافیایی

کاربرد های GIS در صنعت برق

هدف از ارائه این مقاله بررسی کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات جغرافیایی در سازمان توانیر می باشد و برای دو نونه از این کاربردها که شامل کاربردآن در بخش حوادث سازمان توانیز و همچنین کاربرد آن در بخش یافت مکانهای مناسب برای ساخت تاسیسات جدیداست نمونه عملی آورده شده است. انواع آنالیزها و تجزیه و تحلیل های مورد نیاز صنعت برق و همچنین مراحل مختلف انجام یک پروژه GIS در این مقاله ذکر گردیده است.


رشته های جغرافیای  عمومی

بستر تاریخی و چالشهای معماری ایران

معماری و یکجانشینی نه تنها خارج از تمدن بشری نیست، بلکه بهترین تظاهر اتفاقات روز آن است و می بایست زیباشناسی آن و عدم وجود آن را در نیروهای جوامع و حرکت ها جستجو کرد.معماری گذشته ایران تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، عوامل انسانی، سیاسی و اقتصادی زمان خود شکل می گرفته و به همین جهت معماری با شعور و درک و بیان داشتیم و رابطه انسان با فضا در آن مشخص شده بود.این معماری متعهد به زمان و انسان بود و خواسته های انسان را در فضا جواب می داد، ازاین سو در گذشته آوازه ایران در معماری جهان آنچنان طنین افکنده بود که تاریخ معماری جهان خود را وامدار آن می داند.ولی متاسفانه در دوره معاصر وضعیت تغییر کرده و نه تنها دیگر معماری ایران در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن ندارد، بلکه انتقادات بسیاری هم بر آن وارد است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس