مطالب مرتبط با کلید واژه " کمیته حقوق بشر "


۱.

حمایت از اقلیتها در اسناد جهانی حقوق بشر

نویسنده:

کلید واژه ها: عدم تبعیضحقوق بشرپاکسازی قومیحق خودمختاریاستحاله اجبارینسل کشیکمیته حقوق بشراقلیتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۰
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می شود. حفظ عناصری که اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است. این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می افکند؛ و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرار داده است. با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها مهیا ساخته است. در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۲.

مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت از حقوق بشر : درس هایی از تجربه آلمان

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشرآلمانکمیته حقوق بشرسازمان ملل متحدسازمان غیر حکومتیگزارش حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۰
"پژوهش پیش روی در پی آن است تا تجربه دولت آلمان را در ارایه گزارش راجع به اعمال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود به نهادهای تخصصی بین‌المللی، به تصویر بکشاند. نویسنده بر این باور است که گزارش‌دهی دولت‌ها در این موارد، علاوه بر آشکارسازی مشکلات داخلی، ساختار حقوقی موضوع را نیز افشا می‌نماید. از نقطه نظر وی کمیته حقوق بشر با بهره‌گیری از محتوای این گزارش‌ها، موارد ضعف و قوت را تشخیص و راه‌کارهای موجود را در قطعنامه‌های تکمیلی خود توصیه می‌نماید. تهیه و تنظیم گزارش‌های حقوق بشری در کشور آلمان، با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، دادگستری و وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان صورت می‌پذیرد. سازمان‌های غیر حکومتی آلمانی و غیر آلمانی نیز در این زمینه مساعدت می‌کنند. نگارنده امیدوار است که در آینده، تلاش‌های جدی در جهت تبعیت از تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد صورت بگیرد و مؤسسه حقوق بشر آلمان در این زمینه نقش مهمی در هم‌آوردی اهداف دولت، مجلس، دانشگاه و جامعه‌ی مدنی داشته باشد. "
۳.

جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیتتروریسمحقوق بشردیوان اروپایی حقوق بشرکمیته حقوق بشرتروریسم بین المللیکمیته ضد تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲
"دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قم ع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند"
۴.

ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشرکمیته حقوق بشرحق شرطتعهدات عاممعیار سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۳
در نظام حقوق بشر، تعهدات دولت ها در رعایت هنجارهای اساسی، تعهداتی است مطلق، غیرمشروط و عام در برابر همه دولت ها و افراد. ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بدین معناست که اتیان آنها تابع اصل تقابل و تبادل نیست. مبنای تعهدات حقوق بشری دولت ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری تاثیر مستقیمی بر نتایج شرط های وارده بر آنها برجای می گذارد. نسبت به میزان تاثیر ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بر مسئله شرط، پرسش هایی از این قبیل مطرح است: آیا اساساً این ماهیت بر قبول و اعتراض دولت ها نسبت به شرط تاثیر دارد؟ آیا نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشر،صرف نظر از ماهیت چنین معاهداتی قابل انطباق است و یا ضروری است چنین معاهداتی از نظامی ویژه در مسئله شرط پیرویکنند؟ نهادهای نظارتی همچون کمیته حقوق بشر در قلمرو شرط چه نقشی می توانند و باید ایفا کنند؟ آیا از ماهیت خاص معاهدات حقوق بشری می توان حقی برای این نهادها استنباط کرد؟ نویسنده در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها، آثار آن بر مسئله شرط را بررسی کرده است.