مجلاتشناخت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر احمد خاتمی

سردبیر: دکتر نصرالله حکمت

مدیر داخلی: عارف دانیالی

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر رضا اکبریان، دکتر محمد ایلخانی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر محمود خاتمی، دکتر عبدالکریم رشیدیان، دکتر محمدعلی شیخ، دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، دکتر ضیاء موحد

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 29902478(021)

وب سایت:  http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: Knowledge@sbu.ac.ir


آرشیو نشریه: