مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی سال هشتم زمستان 1399 شماره 4 (پیاپی 31) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهکارهای بازسازی مالی بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانک ها بازسازی مالی بازبینی کیفیت دارایی ها برنامه گزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف:معضلات نظام بانکی در ناترازی ترازنامه، شکاف درآمد - هزینه و ناترازی نقدی ریشه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای اجرایی برای حل معضلات نظام بانکی در قالب بازسازی مالی بانک ها در ایران است. ابتدا با بررسی کلی مشکلات نظام بانکی براساس مطالعات انجام شده در بانک مرکزی ایران و اطلاعات ارائه شده، تصویری کلی از مشکلات آن ارائه شد. روش: در ادامه با مطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی، فهرست اولیه از راهکارهای بازسازی مالی نظام بانکی شناسایی شد. در گام بعد با روش دلفی دو مرحله ای، توافق راهکار های اجرایی حاصل شد. نیمی از خبرگان مدرک دکتری مرتبط و نیمی دیگر، مدرک کارشناسی ارشد مرتبط دارند و میانگین سابقه اجرایی ایشان در سطح مدیریت ارشد نظام بانکی 18 سال است. نتایج:  بر این اساس، فهرست نهایی راهکارها شامل 21 مورد استخراج شد و در پنج طبقه بندی کلی قرار گرفت. این طبقه بندی عبارت است از: تعیین تکلیف بانک های ناسالم با اضافه برداشت بالا، ارتقای نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها و بهینه سازی شبکه شعب، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها و دسته حاکمیتی، سیاست گذاری و مقرراتی.
۲.

نقش مدیریت سود در شناسایی صورت های مالی متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صورت های مالی متقلبانه مدیریت سود داده کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف: ارائه گزارش های سالانه منبع باارزشی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است؛ با این حال، بخشی از گزارش ها به دلایل مختلف به صورت واقعی ارائه نشده است و این موضوع سبب کاهش سودمندی گزارش ها می شود. مسئله مهم در حسابداری، پیش بینی و کشف صورت های مالی متقلبانه است. روش: این پژوهش برای کمک به شناسایی این صورت های مالی، رابطه مدیریت سود و صورت های مالی متقلبانه را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. برای سنجش توانایی الگو های مدیریت سود در شناسایی صورت های مالی متقلبانه، داده های 1303 سال – شرکت (شامل 21 شرکت متقلب و 168 شرکت غیرمتقلب) طی سال های 1388 تا 1394 انتخاب و تجزیه و تحلیل با استفاده از روش های داده کاوی شامل درخت تصمیم، شبکه های عصبی و روش بیزین انجام شده است؛ بدین منظور 7 معیار مشهور مدیریت سود استفاده شده در پژوهش های قبلی بررسی شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین الگو های پژوهش، الگوی درخت تصمیم و از بین الگو های اقلام تعهدی، الگوی اقلام تعهدی تعدیل شده جونز1 (1991) با نسبت ارزش دفتری، بیشترین ارتباط را با صورت های مالی متقلبانه دارد.
۳.

بررسی حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم یافته و پنجره متحرک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران حافظه بلندمدت زمان متغیر رویکرد پنجره متحرک کارایی بازار نما های هرست تعمیم یافته (GHE)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۴
اهداف: در این مقاله برای نخستین بار موضوع حافظه بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری شاخص کارایی جدیدی ازطریق رویکرد از پنجره متحرک بررسی شده است. به منظور بررسی و قوت نتایج، این روش تخمین برای پنجره های با تعداد روزهای انتقال 5 روز نیز انجام و از ورژن بوت استرپ ریسکی آزمون کلی نگر اتوماتیک (AQ) و آزمون نسبت واریانس اتوماتیک (AVR)، برای تعداد روزهای انتقال 14 و 5 روز نیز استفاده شده است. روش: مجموعه قیمت های  استفاده شده در این مقاله شامل 2621 مشاهده روزانه از شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، طی دوره زمانی23/9/1387 تا 1/8/1398 است و از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای اکسل، ایویوز، آر و متلب آزمون شده اند. نتایج: براساس نتایج، در بورس اوراق بهادار تهران، مقدار به دست آمده از نما های هرست تعمیم یافته (GHE) برای کلیه پنجره ها با روزهای انتقال 14 روز، بیشتر از شاخص کارایی (مقدار 5/0) است؛ از این رو، حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؛ همچنین، درجه بالایی از نسبت عدم کارایی در این بازار مشاهده شده است و بورس اوراق بهادار تهران در طی زمان کاراتر نشده است. درپایان، نتایج حاصل از تخمین پنجره های زمانی با روزهای انتقال 5 روز و نتایج حاصل از تخمین ورژن بوت استرپ ریسکی آزمون های AQ و AVR برای روزهای انتقال 14 و 5 روز، بر صحت و قوت نتایج تجربی قبلی دلالت دارد. یافته های این مقاله برای سرمایه گذاران، مدیران سبد و سیاست گذاران دستاوردهایی نیز دارد.
۴.

پیش بینی رفتار قیمت سهام توسط دفتر سفارشات محدود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی رفتار کوتاه مدت قیمت سهام دفتر سفارشات محدود شفافیت قبل از معامله کشف قیمت محتوای اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف: دفتر سفارشات محدود یکی از ابزارهای بازارهای مالی است که با نشان دادن حجم و قیمت پیشنهادی سفارشات خرید و فروش، به کشف قیمت دارایی کمک می کند. در این پژوهش با بررسی دفتر سفارشات محدود در بورس اوراق بهادار تهران به دو پرسش پاسخ داده می شود: 1. آیا اطلاعات موجود در دفتر سفارشات محدود رفتار قیمت سهام در آینده کوتاه مدت را پیش بینی می کند؟ 2. آیا افزایش پله های در معرض نمایش عموم از سه پله به پنج پله در بورس اوراق بهادار تهران به معامله گران برای کشف قیمت سهام کمک می کند؟ روش: در راستای هدف فوق، از سه رگرسیون مختلف استفاده می شود که هر یک به شیوه متفاوتی اطلاعات حجم و قیمت سفارشات دو سمت عرضه و تقاضا را اندازه گیری و با این اطلاعات توانایی پیش بینی رفتار کوتاه مدت قیمت سهم را آزمون می کنند. نتایج: براساس نتایج حاصل، در بورس اوراق بهادار تهران، دفتر سفارشات محدود حاوی اطلاعاتی است که با آن حرکت قیمت سهام در آینده کوتاه مدت پیش بینی می شود؛ همچنین افزایش پله های در معرض نمایش عموم از سه پله به پنج پله در بورس اوراق بهادار تهران به معامله گران برای افزایش شفافیت قبل از معامله و کشف قیمت کمک می کند.
۵.

بررسی تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار تجاری اهرم بازاری اهرم دفتری پایداری ساختار سرمایه مدیریت موجودی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
یکی از مهم ترین تصمیم گیری های مالی و مدیریتی شرکت ها، تصمیم گیری درباره تعیین مقدار مطلوب موجودی کالای مورد نیاز برای هر دوره مالی است. موجودی کالا در جایگاه یکی از اقلام مهم در مدیریت زنجیره تأمین و اعتبار تجاری در جایگاه منبع تأمین مالی کوتاه مدت، اگر به خوبی مدیریت شوند و هم زمان بتوانند موجب پایداری ساختار سرمایه شوند، منافع بسیاری برای سازمان ایجاد می کنند. در این پژوهش تأثیر کارایی مدیریت موجودی کالا و اعتبار تجاری بر پایداری ساختار سرمایه با استفاده از روش داده های ترکیبی پویا با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1397 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که با افزایش کارایی مدیریت موجودی کالا، پایداری ساختار سرمایه، طبق اهرم دفتری و بازاری کاهش می یابد؛ همچنین براساس اهرم دفتری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش و طبق اهرم بازاری، با افزایش اعتبار تجاری، پایداری ساختار سرمایه کاهش می یابد.
۶.

موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پروژه های عمرانی روش تاپسیس مشارکت عمومی - خصوصی موانع توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱