مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی

مدیریت دارایی و تامین مالی سال دهم زمستان 1401 شماره 4 (پیاپی 39) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی محدودیت نقدینگی سرمایه گذاری حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۴
اهداف : مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم راستا می کند. به این ترتیب، هر زمان مالکیت مدیران افزایش یابد، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد؛ درنتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه گذاری می شود؛ شرکت ها این کار را با همسوسازی بهتر انگیزه های مدیریت با سهامداران انجام می دهند. هدف، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری و بررسی تأثیر نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش : برای دستیابی به این هدف، در محاسبه محدودیت نقدینگی از شاخص حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد استفاده شد. این پژوهش برای 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 انجام شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی و نرم افزار ایویوز اجرا شد. یافته ها : بین مالکیت مدیریتی و سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد؛ ولی اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط تأثیری ندارد. بین مالکیت مدیریتی و محدودیت نقدینگی ارتباط معناداری نیست و اندازه شرکت نیز بر این ارتباط تأثیری ندارد؛ ولی عمر شرکت بر این ارتباط اثر معنادار دارد.
۲.

تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی؛ رویکرد رژیم سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبد کالاهای اساسی مارکوف سوئیچینگ تحلیل خوشه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۵
هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است. روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به عنوان کالاهای اساسی و داده های قیمت آنها به همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه وتحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای مبتنی بر رفتار تغییر رژیم داده ها استفاده و مدل های انتقال وضعیت مارکوفی بر روی داده ها برازش داده شد. سبدهای همگون و ناهمگون ازنظر رفتار تغییر رژیم، در دو رژیم صعودی و نزولی بازار تشکیل و معیارهای ارزیابی عملکرد سبد ها محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که متنوع سازی سبد از طریق نمادهای موجود در خوشه همگون، به بهترین عملکرد سبد در روندهای نزولی منجر می شود؛ در حالی که در روندهای صعودی، متنوع سازی با استفاده از فلزات اساسی در خوشه ناهمگون، باعث بهترین عملکرد می شود. به طور کلی نتایج حاکی از این است که استفاده از کالاهای اساسی به منظور متنوع سازی سبد، به حصول نتایج بهتری در عملکرد منجر می شود.
۳.

داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی در بازار اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقدشوندگی بازار اوراق بهادار داده کاهی تحلیل مؤلفه های اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۵
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی به عنوان ابزاری برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار تهران است . روش: ابتدا مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی سهام (8 متغیر) مشخص شده و ضمن آزمون های اعتبارسنجی اولیه، روش مذکور بر روی آنها در دو سطح: 1. همه شرکت ها؛ 2. شرکت های دارای داده زیاد اجرا شده است. نتایج : نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که در هر دو سطح از تحلیل ها از روش مذکور برای داده کاهی متغیرهای نماینده نقدشوندگی با موفقیت استفاده و بسته به هدف پژوهش های مختلف، با استخراج 2 یا 3 مؤلفه اصلی، ضمن توضیح بخش مقبولی از واریانس موجود در داده ها، مجموعه اولیه متغیرهای نماینده نقدشوندگی به میزان مناسبی کاهش داده می شود.
۴.

موانع حقوقی - قانونی تأمین مالی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نهادی (یک پژوهش آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: موانع حقوقی قانونی کارآفرینی فناورانه روش آمیخته رویکرد نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۹
هدف : این پژوهش به دنبال تجزیه وتحلیل موانع و چالش های حقوقی - قانونی موجود در تأمین منابع مالی در کارآفرینی فناورانه با رویکردی نهادی و روش آمیخته است. روش : با استفاده از دو روش کیفی (تحلیل مضمون) و کمی (توصیفی – پیمایشی) موانع تأمین مالی برای کارآفرینی فناورانه شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 16 تن از خبرگان و مدیران مالی شرکت های فناورانه بود که با رویکرد گلوله برفی ملاک محور انتخاب شد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته براساس چارچوب نظری تحلیل توسعه نهادی صورت پذیرفت و با نرم افزار Atlas Ti تحلیل شد. جامعه آماری در بخش کمی مدیران مالی بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی و در دسترس استفاده شد که تعداد 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور پردازش داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته ها : در این پژوهش به ایجاد مدل مبادرت شده است که نشان می دهد، بین قوانین و مقررات تأمین مالی کارآفرینی فناورانه و انحراف از قوانین و مقررات، مالکیت فکری و صنعتی و زمان طولانی تأمین مالی شرکت های فناور رابطه معناداری وجود دارد. نتایج : مهم ترین موانع به ترتیب انحراف از قوانین و مقررات، مالکیت فکری و صنعتی و زمان طولانی تأمین مالی شرکت های فناور بود.  
۵.

نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قدرت مدیرعامل دانش مدیرعامل ریسک سازمانی جریان نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۸
اهداف : در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، نشان دهنده قدرت وی است. روش : نمونه ای شامل 102 شرکت طی سال های 1393 تا 1399 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه گیری به روش غربالگری و آزمون ها به کمک رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه معنادار ندارد؛ اما ریسک سازمانی رابطه بین قدرت مدیرعامل را با جریان نقد آزاد به طور مثبت و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین وظایف دوگانه مدیران عامل و به صِرف عضو هیئت مدیره بودن آنها بر جریان نقد آزاد تأثیری ندارد. در شرایط افزایش ریسک سازمانی، بین قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه مثبت ایجاد می شود. بین دانش مالی و ریسک سازمانی با جریان نقد آزاد رابطه معناداری یافت نشد و ریسک سازمانی رابطه بین دانش مالی مدیران عامل را با جریان نقد آزاد به طور منفی و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین ریسک سازمانی تأثیر قدرت مدیرعامل را افزایش و تأثیر دانش مالی مدیرعامل را تضعیف می کند و با وجود ریسک سازمانی، قدرت مدیرعامل بیشتر از دانش مالی آنها بر جریان نقد آزاد شرکت مؤثر است.  
۶.

به کارگیری روش فراترکیب در روش شناسی مدیریت ریسک عملیاتی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک عملیاتی رویکرد اندازه گیری پیشرفته رویکرد شاخص پایه رویکرد استاندارد مدیریت ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
اهداف : در سال های اخیر بعد از بحران های اقتصادی به وجودآمده، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد که بیشترین تأثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود؛ درنتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از نبودِ کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم ها یا حوادث خارجی تعریف می شود. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف ازجمله کمیته بازل در پی ارزیابی ریسک عملیاتی بودند. هدف، مروری بر مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بانکی است. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات اسنادی فراترکیب است. با استفاده از روش فراترکیب، 643 سند پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2022 از پایگاه های علمی معتبر فراخوانی شده است که با به کارگیری این روش، 43 سند نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفت. نتایج : با این روش درنهایت، 5 مقوله اصلی که عبارت است از ریسک عملیاتی، ارزیابی ریسک، روش های کمی سازی، تحلیل و مدیریت ریسک، 10 مقوله فرعی، 43 مفهوم و 169 کد شناسایی شد. نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 756/0 تأیید شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱