هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 1 پاییز 1388 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

رویکرد "طراحی جمعی" در معماری: تحلیل و بررسی تطبیقی "معماری جمعی" با "معماری اجتماعی" و "معماری مشارکتی"(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 73
۱۱.

رویکردی تحلیلی به تعامل بین آیین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران (نمونه موردی: شهر زنجان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 835

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶