هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 1 زمستان 1388 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بکارگیری روش های سنجش از دوری در شناسایی و برآورد تغییرات کاربری شهری؛ مطالعه موردی: منطقه شهری کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 287

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶