نویسندگان: عبدالحمید قدوسیان

کلید واژه ها: ترکیبات فعلی عبارت فعلی دیوان سنایی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۹۸-۱۰۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰

چکیده

در این مطالعه دربارۀ عبارت فعلی از ساختار ترکیبات فعلی بر اساس دیوان سنایی، چاپ اوّل به تصحیح دکتر مظاهر مُصفّا پرداخته شده است. رو ش تحقیق این مطالعه به شیوۀ کتابخانه ای بوده است، به این ترتیب که ابتدا به مطالعۀ کتاب های مربوط به دستور زبان فارسی و دیوان سنایی از نظر ساخت طبقه بندی و فیش برداری شده اند سرانجام سازماندهی فیش ها، اطلاعات موجود مورد بررسی قرار گرفته است، فعل رکن اصلی و هستۀ گزاره در دستور زبان فارسی و یکی از محورهای تحلیل سبکی در لایۀ نحوی زبان است. عبارت فعلی ، فعلی است که بیش از دو کلمه است و یکی از اجزای آن حرف اضافه بوده که بیشتر در آغاز می آید و از مجموع آنها یک معنی مجازی دریافت می شود.

تبلیغات