دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1383 شماره 21 و 22

مقالات

۱.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش رویدادهای فشارزای زندگی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان اهواز

۳.

رابطه اختلالات خواب و افسردگی در نوجوانان دختر و پسر نابینا و نیمه بینا

۵.

رابطه سبک اسناد با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82

۶.

اثر بخشی گروه درمانی شناختی- مذهبی بر نیمرخ روانی معلولان جسمی زن در شهر اصفهان

۷.

مقایسه حافظه آشکار و نهان کودکان مبتلا به نارسایی ویژه در یادگیری و کودکان عادی از طریق آزمونهای تصویری

۸.

شیوع اختلالات روانپزشکی در شهرستان ارسنجان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵