دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

دانش و پژوهش در روانشناسی 1384 شماره 24

مقالات

۱.

ارتباط بین خودپنداره کلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۳.

رابطه بین تعارضات زندگی زناشویی با سازگاری نوجوانان دختر مقطع راهنمایی شهر تهران

۸.

ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاس سنجش اضطراب علوم دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵